Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Chránime biodiverzitu

biely_potok_122. máj – Medzinárodný deň biodiverzity 

Medzinárodný deň biodiverzity bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) na 22. máj. Dňa 22. mája 1992 bol v Nairobi prijatý text Dohovoru o biologickej diverzite. V Dohovore o biologickej diverzite je termín biologická diverzita definovaný ako “rôznorodosť všetkých živých organizmov vrátane ich suchozemských, morských a ostatných vodných ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých sú súčasťou”, termín biologická diverzita v zmysle Dohovoru označuje nielen rôznorodosť v rámci druhov a medzi druhmi, ale aj rozmanitosť (diverzitu) ekosystémov. Prijatím Dohovoru na konferencii OSN ako dokumentu medzinárodného práva sa dovŕšil proces vytvorenia konvencie, ktorá vytvára právne zastrešenie obdobným dohovorom orientovaným na ochranu prírody vcelku, ochranu voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov a ochranu prírodných zdrojov.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a  ochrana biodiverzity

V našom stále viac urbanizovanom prostredí je dôležité udržovať a obnovovať biologickú rozmanitosť aj v mestách a v lokalitách, kde bola doteraz zanedbávaná. Téma podpory biodiverzity je pre nás jeden  z dlhodobých záväzkov udržateľnosti v oblasti ochrany životného prostredia.


O čo ide?

Úprava vodohospodárskych areálov v rámci programu na podporu prírodnej rozmanitosti, biodiverzity.


Cieľ?

Podpora biodiverzity ako jeden z dlhodobých záväzkov udržateľnosti v oblasti ochrany životného prostredia.


Riešenia

V rámci projektu „Ochrana biodiverzity v areáloch VEOLIA“ spracoval kolektív autorov Technickej univerzity vo Zvolene (Katedra UNESCO a ochrany biodiverzity) publikáciu „Areály čistiarní odpadových vôd: oázy biodiverzity v urbanizovanej a poľnohospodárskej krajine.“ V publikácie sú podrobne analyzované jednotlivé biotopy vybraných čistiarní a navrhnuté riešenia na ochranu a podporu biodiverzity v týchto biotopoch. Okrem toho obsahuje publikácia aj všeobecné informácie k téme biodiverzita ( význam biodiverzity, chránené územia NATURA, legislatíva a pod.). Na rok 2016 je naplánovaná samotná realizácia navrhnutých riešení v areáloch vlastnými pracovníkmi a tiež v spolupráci so študentmi Technickej univerzity vo Zvolene.


Aké riešenia využijeme?

  • Pravidelné kosenie na potlačenie ruderálnych druhov a obnovu trávnych porastov, lúk prirodzeného charakteru.
  • Doplniť domáce listnaté stromy a kroviny podľa miestnych ekologických podmienok, nahradiť nimi cudzokrajní dreviny.
  • Budovanie útočísk pre vtáctvo a hmyz (vtáčie búdky, hmyzí hotel).