Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Svetový deň vody

DenVody2017_196x184

Svetový deň vody

22. marec bol vyhlásený ako Svetový deň vody organizáciou Spojených národov.
Koordinovaný je organizáciou UN –WATER v spolupráci s vládami a partnermi po celom svete.Každý rok je venovaný konkrétnej téme spojenej s vodou a v roku 2017 je to téma odpadových vôd.


Práve služby odvádzania a čistenia odpadových vôd zvyšujú štandard nášho života a zlepšujú jeho kvalitu. Je stále veľa ľudí na svete, ktorí túto možnosť nemajú.

Fakty zo sveta:

 • Viac ako 80% odpadových vôd produkovaných
  celosvetovou spoločnosťou sa vracia do ekosystému
  bez adekvátnej úpravy a ďalšieho využitia.
 • 1,8 miliardy ľudí používa taký zdroj pitnej vody,
  ktorý je kontaminovaný, pričom sú ohrození
  nákazou cholery, úplavice alebo detskeh obrny.
 • 663 miliónov ľudí stále trpí nedostatkom
  zdravotne nezávadnej pitnej vody.

(spracované podľa: Vodárenské pohľady 1/2017)

Veolia – PVPS, a.s.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.  pravidelne oslavuje Svetový deň vody aktivitami pre svojich zákazníkov. Najžiadanejšou službou, ktorú ponúkame, je :

Bezplatná analýza pitnej vody na dusičnany

Zákazníci, ktorí používajú vodu zo svojich domácich studní  na pitné účely, by mali byť pravidelne informovaní najmä o jej kvalite a parametroch.  Nie zriedka sa stáva, že takáto voda nevyhovuje ani základným podmienkam na úžitkovú vodu. Veľmi často dochádza k priesakom povrchových vôd do starých kamenných konštrukcíí  studní, voda býva kontaminovaná a stáva

sa nepoužiteľnou na priamu spotrebu z vodovodného kohútika. Ďalším nebezpečenstvom je nedostatočná vzdialenosť hnojísk hospodárskych zvierat od vodného zdroja. Voda v tomto prípade obsahuje veľké množstvo dusičnanov, čo tiež svedčí o zákaze jej konzumácie.  V záujme každého spotrebiteľa by mala byť preto pravidelná kontrola vody, ktorú používajú na pitie a varenie.

Naša spoločnosť ponúka svojim zákazníkom pri tejto príležitosti bezplatnú analýzu pitnej vody na dusičnany z domácich studní. Tento rok sa budú vzorky pitných vôd zhromažďovať dňa 22.3.2017 od 7.00 do 15.00 hod. na vrátniciach všetkých stredísk spoločnosti – v Poprade, Spišskej Novej Vsi a v Starej Ľubovni.

Výsledky analýz budú  zverejnené na našej internetovej stránke a telefonicky po dohode so zákazníkmi.

Okrem tejto služby ponúkame stanovenie minimálneho rozboru pitnej vody so zľavou 25 % v zmysle NV SR č. 496/2010. Jeho súčasťou je fyzikálno-chemický, mikrobiologický a biologický rozbor 28 parametrov vody za účelom posúdenia kvality a vhodnosti použitia na ľudskú spotrebu.  Záujemcovia  si môžu objednať tento rozbor v 12. týždni, t.j. od 20.3. do 24.3.2017. Výsledná cena za rozbor s 25 % zľavou predstavuje  86,67 € s DPH. Vzorky budú odobraté pracovníkmi laboratória po dohode so zákazníkom na náklady vodárenskej spoločnosti.

Odber a analýzy vzoriek vykoná Skúšobné laboratórium Útvaru kontroly kvality, ktoré v zmysle Osvedčenia o akreditácii S-250 je spôsobilé vykonávať skúšky a odbery nestranne a dôveryhodne podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

Deň otvorených dverí a besedy na školách

Pre školské kolektívy  ponúkame v dňoch od 20.3. do 24.3.2017 exkurzie do vybraných  vodárenských objektov a čistiarní odpadových vôd.  Žiaci a študenti majú možnosť počas celého roka po dohode s našimi pracovníkmi navštíviť rôzne výrobné procesy vodárenských zariadení. Okrem prehliadky exteriérov  ich informujeme pripravenými prezentáciami o rôznych technológiách a inováciách spoločnosti.

Kontakt na exkurzie: milan.zacher@pvpsas.sk