Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Dodávatelia

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV, KONTAKTNÝCH OSȎB A OSȎB PODIELAJÚCICH SA NA PLNENÍ DODÁVATEĽSKÝCH ZMLÚV NA STRANE DODÁVATEĽOV PREVÁDZKOVATEĽA

podľa Článkov 13 a 14  Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(ďalej len „GDPR“)

Dovoľujeme si Vás informovať o spracovaní Vašich osobných údajov.

Táto informácia sa Vás týka, ak ste fyzická osoba a zastupujete dodávateľa Prevádzkovateľa napr. ako štatutárny orgán, splnomocnený zástupca, ak ste zamestnancom dodávateľa Prevádzkovateľa príp. jeho zmluvného partnera a dodávateľ Vás určil ako kontaktnú osobu na účely plnenia zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom alebo ste osobou podieľajúcou sa na plnení zmluvy uzavretej medzi dodávateľom a Prevádzkovateľom.

Táto informácia sa netýka identifikačných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

Dodávateľom Prevádzkovateľa sa na tento účel rozumie akákoľvek osoba, ktorá dodáva Prevádzkovateľovi práce, tovar, alebo služby bez ohľadu na to, ako je označená v príslušnej dodávateľskej zmluve, alebo v objednávke (zhotoviteľ, poradca, poskytovateľ služby a pod.).

  1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov ?

 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť:  Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., sídlom Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10301/P (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

  1. V akých situáciách bude PREVÁDZKOVATEĽ Vaše údaje spracúvať?

 

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú a to podľa nasledujúcich právnych základov:

 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa,
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je na strane objednávateľa Prevádzkovateľ a na strane dodávateľa Vy (napr. ako fyzická osoba – podnikateľ), príp. vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť.

 

 • PRE AKÝ ÚČEL BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ

 

 

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je

 • plnenie zmluvy t.j. výkon práv a plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa vo vzťahu k dodávateľovi,
 • komunikácia Prevádzkovateľa a dodávateľa,
 • výkon práv a plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa vo vzťahu k odberateľom a iným klientom Prevádzkovateľa, príp. ďalším dodávateľom,
 • komunikácia Prevádzkovateľa s odberateľmi, inými klientmi Prevádzkovateľa a s ďalšími osobami,
 • plnenie povinností Prevádzkovateľa podľa platnej legislatívy.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje len v  miere nevyhnutnej pre výkon svojich zmluvných a zákonných povinností.

  1. OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PREVÁDZKOVATEĽA

 

Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov je výkon jeho podnikateľskej činnosti a plnenie zmluvy t.j. výkon práv a plnenie povinností Prevádzkovateľa vo vzťahu k dodávateľovi.

Prevádzkovateľ potrebuje v nevyhnutnej miere spracúvať aj Vaše osobné údaje, nakoľko medzi Vami a dodávateľom Prevádzkovateľa existujú väzby a bez spracúvania Vašich osobných údajov by Prevádzkovateľ nebol schopný riadne zabezpečiť svoju podnikateľskú činnosť a realizovať zmluvu s dodávateľom.

V tejto súvislosti Prevádzkovateľ s náležitou starostlivosťou posúdil proporcionalitu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a záujmov a základných práv a slobôd dotknutých osôb.

 

 • Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

 

 

Spracúvame nasledovné kategórie Vašich osobných údajov:

 • bežné údaje ako je titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, osobné alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, organizačný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa,
 • v prípade osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy tiež údaje o ich odbornej spôsobilosti, údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností legálneho zamestnávania a plnenia ďalších podmienok uvedených v zmluve,
 • v prípade členov štatutárnych a kontrolných orgánov údaje v rozsahu výpisu z obchodného registra,
 • v prípade zastupovania dodávateľa na základe poverenia alebo plnej moci aj údaje splnomocnenej osoby alebo poverenca a podpisujúcej osoby uvedené na plnej moci alebo v poverení a pokiaľ je podpis úradne osvedčený tiež ďalšie údaje uvedené v osvedčení o pravosti podpisu predmetného dokumentu, a to meno a priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo, adresa bydliska, názov a typ dokladu osôb, ktorých podpis bol úradne overený
 • iné údaje, len v nevyhnutnom rozsahu pokiaľ je ich spracúvanie nutné na realizáciu dodávateľských zmlúv Prevádzkovateľa a ďalšie účely uvedené v bode 3. tejto Informačnej povinnosti.

 

 • Po akú dobu budeme spracúvať vaše osobné údaje?

 

 

Vaše osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu s dodávateľom a ďalej ich uchovávame dovtedy, kým je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov, najmä zásadou minimalizácie uchovávania.

V prípade ak by sme niektoré osobné údaje spracúvali na základe Vášho súhlasu, budeme ich uchovávať vždy len po dobu, na akú ste nám súhlas poskytli.

  1. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

 

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú spravidla od Vášho zamestnávateľa, alebo od inej osoby, ktorá je dodávateľom Prevádzkovateľa, prípadne priamo od Vás ako dotknutej osoby. Osobné údaje nám boli poskytnuté pri rokovaní o uzavretí zmluvy, v zmluve alebo v priebehu jej plnenia. Pokiaľ ste zamestnancom, časť osobných údajom sme mohli získať podľa § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 • Kto je príjemcom osobných údajov

 

 

Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • našim odberateľom, klientom, iným dodávateľom a ďalším zmluvným partnerom, s ktorými spolupracujeme pri výkone našej podnikateľskej činnosti, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérskych alebo poštových služieb a pod.,
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov, (napr. spoločnosti vykonávajúcej audit, verejným obstarávateľom, súdom, Polícií a pod.).

 

 • Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?

 

 

 • právo na prístup k osobným údajom v rozsahu podľa čl. 15 GDPR – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • právo na opravu podľa čl. 16 GDPR – môžete požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré sú o Vás spracúvané.
 • právo na výmaz podľa čl. 17 GDPR – môžete požiadať, aby prevádzkovateľ vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané;
 • odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
 • vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
 • Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 • popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR – v prípadoch predpokladaných Nariadením GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb
 • právo na odvolanie súhlasu článku 7 ods. 3 GDPR – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlasu, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať
 • právo vzniesť námietku podľa čl. 21 GDPR – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa
 • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, uoou.sk