Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Fakturácia vodného a stočného

Platby za vodné a stočné sa uskutočňujú formou faktúry, ktorá musí byť uhradená v uvedenej dobe splatnosti.

Fakturovanú čiastku uhradí odberateľ alebo ním určený platca. Prípadný proces rozúčtovania vodného a stočného jednotlivým užívateľom vody v príslušnej nehnuteľnosti prináleží výhradne odberateľovi (vlastníkovi či správcovi nehnuteľnosti) a nie PVPS, a.s.

Množstvo vody dodanej verejným vodovodom sa určuje určeným meradlom podľa § 5 písm. c) a § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii. Spôsob určenia množstva odobratej vody, ak nie je osadený vodomer, t.j. množstvo vody dodávanej verejným vodovodom nie je merané, sa určuje smernými číslami spotreby vody podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 397/2003 Z. z.

 

Faktúry obsahujú:

– základnú platbu, ktorá je za odobrané a odvedené množstvo vody,

– platbu za odvedené zrážkové vody do verejnej kanalizácie,

– zahrnuté zálohy, ktoré odberateľ uhradil v priebehu fakturovaného obdobia,

– predpis zálohových platieb na nasledujúce fakturačné obdobie,

– výslednú čiastku k úhrade, prípadne čiastku, ktorú odberateľ obdrží späť vo forme preplatku (ak boli zálohy vyššie ako fakturovaná suma).

Preplatky do výšky 1,99 EUR vrátane sa prevedú na ďalšie zálohy a čiastky od 2,- EUR vraciame automaticky spôsobom, aký bol dojednaný v zmluve. To znamená zloženkou na adresu pre doručovanie faktúr alebo na bankový účet.

Každá faktúra zasielaná domácnostiam (fyzickým osobám) obsahuje v dolnej časti poštovú poukážku typu „U“.

Informácie na faktúre môžu byť aj zložitejšie, pokiaľ v priebehu fakturovaného obdobia došlo napr. k výmene vodomeru, zmene ceny a pod.

 

Splatnosť faktúr za vodné a stočné je v PVPS, a.s. 17 dní od dňa vystavenia faktúry.

Faktúry, penalizačné faktúry a 1. upomienky sú zasielané poštou obyčajne na zasielaciu adresu odberateľa. Doporučene sú odberateľom zasielané 2. upomienky.

 

Dlžiť za vodné a stočné sa nevypláca

Predchádzajte prípadnému prerušeniu dodávky vody. K tomu môže dôjsť na základe ustanovení zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 32, odstavec 1, písmena m) – v prípade nezaplatenia vodného alebo stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti. V prípade, že bola prerušená alebo obmedzená dodávka vody alebo odvádzanie odpadových vôd z vyššie uvedeného dôvodu, všetky náklady s tým spojené hradí odberateľ.

Upozorňujeme, že ani odstávka Vás následne neoslobodzuje od úhrady dlžnej sumy, ktorú budeme vymáhať v súdnom a následne exekučnom konaní.

V prípade realizácie odstávky budeme od Vás požadovať pred opätovným zapojením úplnú úhradu nielen dlžnej čiastky, ale aj nákladov spojených s prerušením a znovunapojením, ktoré môžu dosiahnuť výšku až 800,- EUR.