Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Kamerové systémy

Informácie pre osoby vstupujúce do priestorov a objektov prevádzkovaných spoločnosťou Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov

podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len“ Nariadenie“)

Prevádzkovateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., so sídlom Hraničná 662/17 ,05801 Poprad, Slovenská republika, IČO: 36 500 968, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10301/P (ďalej len „Prevádzkovateľ“)  kontakt: oou.pvpsas@pvpsas.sk

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov: Veolia Energia Slovensko, a.s., do rúk: zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava prostredníctvom e-mailu na: dpo.veolia.sk@veolia.com,  

                              

UPOZORNENIE:

Označený priestor, v ktorom sa nachádzate alebo do ktorého vstupujete, je monitorovaný kamerovým systémom

 

Účel monitorovania priestorov:

Prevádzkovateľ vykonáva video monitoring a získava vizuálne záznamy v priestoroch a objektoch vo svojom užívaní a prevádzke prostredníctvom kamerového systému za účelom zvýšenia bezpečnosti a poriadku, ochrany majetku vo vlastníctve alebo správe prevádzkovateľa a predchádzania trestnej činnosti a priestupkov. Vykonané záznamy môžu byť použité na účely dokazovania v rámci trestného konania, konania o priestupkoch, alebo pri vymáhaní nárokov na náhradu škody.

Monitorované priestory:

Každý monitorovaný priestor je označený ako je uvedené v Prílohe č. 1 tejto informácie. Prevádzkovateľ monitoruje najmä: časti vodárenskej infraštruktúry, priestory zákazníckych centier prístupné verejnosti, vchody, núdzové východy, spoločné chodby, a pod.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia, nakoľko je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa ako aj tretej strany, čím sa rozumie zabezpečenie poriadku a bezpečnosti, ochrana vodárenskej infraštruktúry a iného majetku, predchádzanie trestnej činnosti a priestupkom a súvisiace dokazovanie v rámci trestného konania, konania o priestupkoch, alebo na účely vymáhania nárokov na náhradu škody.

Príjemcovia alebo kategória príjemcov:

V prípade poškodenia majetku alebo podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činu ·sa záznam z kamerového systému poskytne polícii, súdu a iným orgánom činným v trestnom konaní, alebo orgánom štátnej správy v priestupkovom konaní.

Doba uchovávania osobných údajov:

V prípade, ak nebude záznam využitý na účely dokazovania, bude zlikvidovaný do 15 dní do jeho vyhotovenia.

Práva dotknutej osoby:

Osoba nachádzajúca sa v monitorovanom priestore je dotknutou osobou a prináležia je nasledovné práva:

– právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby

– právo na opravu osobných údajov

– právo na vymazanie osobných údajov

– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

– právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

– právo na prenosnosť osobných údajov právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, na nasledovnej

adrese: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava

prípadne elektronicky na: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 


Kamery