Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Odberatelia

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA VOČI ODBERATEĽOM

podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov. Táto informácia sa netýka identifikačných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

 1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., so sídlom: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, Slovenská republika, IČO: 36 500 968, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10301/P (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 1. V akých situáciách bude PREVÁDZKOVATEĽ Vaše údaje spracúvať?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade Vám naše služby nemôžeme poskytnúť.

Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

 • Zákaznícka oblasť – Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov: Uzatvorenie zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzania odpadových vôd, poskytovanie dodávky vody, odvádzanie odpadových vôd. Vznik, správa, zmeny a doplnky k zmluvám s odberateľmi, vedenie evidencie a ukončenie zmluvy, všeobecné žiadosti zákazníkov, SMS info a používanie telefónneho čísla zákazníka na vzájomnú komunikáciu, Môj zákaznícky účet.
 • Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov – fakturácia za poskytnuté služby, fakturácia vodné a stočné, externá tlač faktúr, zasielanie faktúr elektronicky.
 • Vybavovanie reklamačného procesu: Reklamačné konanie, overovanie meradiel.
 • Interné a externé odpočty: podklad pre fakturáciu za poskytnuté služby.
 • Meradlá: poskytovanie služby – dodávka pitnej vody a/alebo odvádzanie odpadových vôd.
 • Preberanie databázy pri začatí/ukončovaní prevádzkovania
 • Zaznamenávanie záväzných požiadaviek odoberateľov a iných dotknutých osôb na preukázanie vzniku/zániku povinností.
 • Externé vyhľadávanie neoprávnených (čiernych) odberov.
 • Poskytovanie údajov obciam, resp. mestám za účelom fakturácie stočného obcou.
 • Poskytovanie údajov Vlastníkom verejného vodovodu/verejnej kanalizácie za účelom vykazovania monitorovania stavieb vodovodov/kanalizácií.
 • Realizácia zmlúv na vykonanie prác a služieb na základe objednávky (napr. zriadenie vodovodnej prípojky na nehnuteľnosti a pod.) a ich následná fakturácia.
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok za vodné a stočné.
 • Pohľadávky, splátkové kalendáre, upomínanie a odstávky odberateľov.

Použitie telefónneho čísla zákazníka prevádzkovateľom na na účely poskytnutia informácii súvisiacich s plnením zmluvy, je v zmysle čl. 6 ods. 4 Nariadenia GDPR považované za kompatibilný účel použitia osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v týchto prípadoch:

 • Podpora predaja: marketingové ponuky, newsletter, zasielanie katalógov, informácie o produktoch a novinkách voči akýmkoľvek záujemcom (nie v pozícii klienta Prevádzkovateľa);
 1. Oprávnené záujmy, pre ktoré sú VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ

Prevádzkovateľ niekedy spracúva Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu aj na základe svojho oprávneného záujmu na spracúvaní alebo na základe oprávneného záujmu tretích strán. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe týchto oprávnených záujmov:

 • Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov je výkon jeho práv a povinností v súvislosti so zabezpečovaním prevádzky a údržby verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
 • Prevádzkovateľ potrebuje v nevyhnutnej miere spracúvať aj Vaše osobné údaje, nakoľko medzi nami a odberateľmi existujú väzby. Bez spracúvania Vašich osobných údajov by Prevádzkovateľ nebol schopný riadne zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu vodovodov a kanalizácií odberateľom.
 1. Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Spracúvame o Vás bežné osobné údaje ako aj osobitnú kategóriu osobných údajov, najmä

 • Základné údaje nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy s fyzickou osobou: meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, adresa odberného miesta, dátum narodenia, list vlastníctva, údaje z kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť, číslo zákazníckeho účtu.
 • Osobné údaje predávajúceho: dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, súhlas majiteľa pozemku, cez ktorý prechádzajú siete odberateľa.
 • Doplnkové dobrovoľné údaje k zmluve: číslo pasu, email, telefóne číslo, rodinný stav, priebeh spotreby, číslo bankového účtu, číslo SIPO.
 • Údaje z úmrtného listu pri prepise odberného miesta na nového odberateľa.
 • K zmluve s právnickou osobou odberateľom – osobné údaje členov orgánov spoločnosti a spoločníkov uvedené vo výpise z obchodného registra.
 • Osobné údaje vlastníka nehnuteľnosti pri nájomnej zmluve.
 • Pri splátkových kalendároch dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu zástupcu (manžel, manželka); výška dlhu.
 • Prevádzkové údaje ako priebeh spotreby, číslo účtu odberateľa, plán záloh, fakturovaná spotreba a suma, číslo meradla; pri odpočtoch číslo meradla a dátum osadenia meradla, posledný odčítaný stav a dátum; pri meradlách dátum osadenia meradla, rok ciachu, stav na meradle k dátumu prevzatia/odovzdania; spotreba vodného a stočného za predchádzajúce fakturačné obdobie, existencia iného zdroja vody (studňa), napojenie na verejný vodovod a kanalizáciu, podklad pre výpočet objemu zrážkových vôd (plocha strechy, z ktorej sú zrážkové vody zvedené do verejnej kanalizácie).
 • Pri call centre identifikácia zákazníka (povinný údaj), obsah rozhovoru, ktorý je nahrávaný.
 1. Po akú dobu budeme spracúvať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.

Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu uchovávame vždy len po dobu, na akú ste nám súhlas poskytli.

 1. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú od Vás  ako dotknutých osôb alebo od iných osôb, ktoré vo Váš prospech objednali naše služby.

 1. Kto je príjemcom osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • USYS Slovakia, s.r.o., Partizánska cesta 73, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 908 806
 • SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA, Metrologické pracovisko SLM, Geologická 1, 822 11 Bratislava, IČO: 37954521
 • CORA GEO, s.r.o., A. Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin, IČO: 31 612 98
 • Solution and Services, a.s. Parížska 11, Praha 1
 • Tatra Billing, a.s., Ivánska cesta 2C, 821 04 Bratislava, IČO: 35 810 572
 • UTILITIES SYSTEMS a.s., Senovážné nám. 978/23, Praha 1
 • Softip, a.s. BC Aruba, Galvaniho 8/D, Bratislava 821 04
 • Obce alebo mestá na základe ich žiadosti o poskytnutie údajov o spotrebe vody za účelom fakturácie stočného,
 • Vlastník verejného vodovodu/kanalizácie (Obec, Mesto, Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.) musí predkladať, vykazovať monitorovanie stavieb vodovodov/kanalizácií, napojených odberateľov/producentov, pre Najvyšší kontrolný úrad SR, MŽP SR – zmluva o prevádzkovaní stavby z prostriedkov fondov EU.
 • Audítor, zástupujúca advokátska kancelária
 • Zmluvný poskytovateľ služby mimosúdneho a súdneho vymáhania pohľadávok
 1. Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov?
 • právo na prístup podľa čl. 15 GDPR – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • právo na opravu podľa čl. 16 GDPR – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 • právo na výmaz podľa čl. 17 GDPR – môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
 • odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie;
 • vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
 • Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 • popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 • Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.
 • právo vzniesť námietku podľa čl. 21 GDPR – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.
 • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, uoou.sk.