Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Povinnosti PVPS, a.s. a zákazníkov k vodomerom


Povinnosti PVPS, a.s.:

          zabezpečiť montáž vodomeru po splnení technických požiadaviek odberateľom

          zabezpečiť kontrolu pri odpočtoch, výmenu a overovanie vodomerov

          zabezpečiť odpočet vodomerov pre zistenie spotreby vody

          zabezpečiť vykonanie úradného overenia vodomeru na vyžiadanie odberateľom.

 

Povinnosti odberateľa:

          umožniť vstup zamestnancom PVPS, a.s. v nevyhnutnom rozsahu na svoj pozemok a do objektov za účelom zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vody, zistenia technického stavu vodovodnej prípojky.

          hlásiť poškodenia vodomeru

          zabezpečiť na vlastné náklady funkčnú vodomernú zostavu

          v žiadnom prípade neprepojiť vnútorný vodovod pripojený na verejný vodovod s potrubím zásobovaným z iného zdroja (napr. studne).

 

Fakturačný vodomer je vo vlastníctve Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Prevádzkovateľ uskutočňuje jeho osadenie (montáž), údržbu a môže ho na svoje náklady vymeniť. Štandardne sa vodomery menia každých 6 rokov.

 

Aký postup zvoliť, ak má odberateľ podozrenie, že fakturačný vodomer nemeria správne?

 

Ak zo strany odberateľa je spochybňovaná funkčnosť meradla, zabezpečí dodávateľ na základe písomnej žiadosti odberateľa demontáž meradla do 5 pracovných dní a v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti jeho preskúšanie v autorizovanej skúšobni podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii.

Ak sa pri skúške meradla zistí, že

a)      meradlo nespĺňa požiadavky stanovené zákonom č. 142/2000 Z. z., alebo, že jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti viac ako pripúšťa vyhláška 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, považuje sa meradlo za nefunkčné a reklamácia sa kvalifikuje ako oprávnená. V takomto prípade množstvo odobratej vody za čas poruchy meradla sa určí výpočtom ako súčin priemernej dennej spotreby v porovnateľnom období minulého roka a počtu dní počas poruchy meradla. Čas poruchy meradla sa počíta odo dňa posledného odpočtu meradla uskutočneného pred podaním žiadosti až do demontáže vodomeru. Ak ide o nový odber alebo o zmenu v odberových pomeroch, podľa priemernej dennej spotreby v nasledujúcom porovnateľnom období, prípadne iným spôsobom dohodnutým s odberateľom. Náklady na preskúšanie, výmenu a opravu uhradí dodávateľ.

b)     meradlo spĺňa požiadavky stanovené zákonom č. 142/2000 Z. z., alebo jeho údaje sa neodchyľujú od skutočností viac ako pripúšťa vyhláška 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole, reklamácia sa kvalifikuje ako neoprávnená. V takomto prípade, podľa § 30 ods. 2 a 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, uhradí náklady spojené s preskúšaním meradla vrátane nákladov na jeho výmenu odberateľ.

 

Proti výsledku preskúšania meradla autorizovanou skúšobňou nie je možné odvolanie.

Žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje odberateľa povinnosť zaplatiť v určenej lehote vodné podľa § 30 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. Po skončení preskúšania podľa bodu a) dodávateľ vyrovná prípadný preplatok odberateľovi vody.