Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Starostlivosť o vodomer


Vodomer inštalovaný vo Vašej nehnuteľnosti je veľmi dôležitým zariadením pre korektný vzájomný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou. Je osadený v budove alebo na pozemku vo vodomernej šachte. Za jeho ochranu zodpovedá podľa zákona č. 442/2002 Z. z.  o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách odberateľ. Z toho dôvodu je odberateľ povinný chrániť vodomer pred mechanickým i tepelným poškodením a zaistiť k nemu bezpečný prístup zamestnancov PVPS, a.s.. Vodomer nevyžaduje z Vašej strany prakticky žiadnu údržbu. Treba si dať pozor na to, aby nedošlo k poškodeniu plomby preukazujúcej úradné overenie vodomeru a montážnej plomby na jeho šrubení. Najväčším nepriateľom vodomerov sú hlavne zima a mráz, ktoré ho môžu poškodiť a Vám spôsobiť zbytočné nepríjemnosti. Aby ste sa im vyvarovali, radi by sme Vám poskytli niekoľko praktických rád.

 

Ochrana vodomeru proti mrazu

 

Ak je Váš vodomer umiestnený vo vonkajších priestoroch (vodomernej šachte), nezabudnite zabezpečiť nasledovné opatrenia:

          šachtu dôkladne uzatvorte

          poklop šachty prikryte tepelnou izoláciou (napr. polystyrénom a pod.)

          vodomer zabezpečte tepelnou izoláciou v prípade zvlášť silných mrazov (pokiaľ je vodomer osadený v nezamŕzajúcej hĺbke, nie je izolácia potrebná)

 

Ak je Váš vodomer umiestnený vo vnútri nehnuteľnosti:

          ochraňujte potrubie vystavené mrazu, rovnako ako vlastný vodomer pomocou vhodných izolačných materiálov.

          Priestor, kde je vodomer umiestnený, dobre uzatvorte proti vnikajúcemu studenému vzduchu zvonku (napr. rozbité pivničné okienko a prievan môžu byť v mrazivých dňoch príčinou zamrznutia a poškodenia vodomeru).

 

Ako tepelnú izoláciu zásadne nepoužívajte materiály, ktoré môžu navlhnúť.

 

Ochrana pred poškodením vodomeru teplom

 

Nie len extrémne nízke teploty, ale taktiež teploty extrémne vysoké môžu spôsobiť poškodenie vodomeru. Vodomery, ktoré používame pre meranie množstva dodanej pitnej vody, sú citlivé meracie prístroje, ktorých mechanizmus je vyrobený z plastov vhodných pre styk s pitnou vodou do teploty 40° C. Voda z vodovodu pre verejnú potrebu, ktorú dodávame, má teplotu približne 10° C a nebude mať nikdy teplotu vyššiu ako uvedených 40° C. Teplá alebo horúca voda sa do vodomeru môže dostať napríklad pri nefunkčnom spätnom ventile, či klapke. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na nutnosť udržiavať spätné ventily v prevádzkyschopnom stave vo Vašej vodomernej zostave.

K poškodeniu vodomeru teplom môže dôjsť aj vtedy, keď sa odberateľ snaží už zamrznutú vodomernú zostavu vrátane vodomeru rozohriať (odmraziť) otvoreným ohňom. Po tomto zásahu často vodomer už merať nebude a je nutné ho vymeniť. Poškodenie plastových častí vodomeru teplom je po jeho demontáži a otvorením jednoznačne zjavné.

 

Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie vodomeru spôsobená nedostatočnou ochranou vodomeru odberateľom, alebo priamym zásahom odberateľa vedúceho k poškodeniu vodomeru, v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z.  o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách hradí škodu a náklady spojené s výmenou vodomeru odberateľ.

 

Starostlivosť o vodomernú zostavu

 

Správny chod vodomeru je podmienený predpísanou vodomernou zostavou, ktorá je v správe a vlastníctve odberateľa.

Údržba vodomernej zostavy spočíva v pravidelnom pretáčaní uzatváracích prvkov a kontroly ich funkčnosti vrátane spätnej klapky, ktorá zabraňuje odtoku vody z vnútorného rozvodu (vodovodu) do verejného vodovodu pre verejnú spotrebu, napr. pri poklese tlaku na prívode.