CENA VODY

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a čistenie odpadových vôd

Dňa 23. 10. 2023 bolo našej spoločnosti doručené rozhodnutie č. 0180/2023/V, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil tieto maximálne ceny:

CENY PLATNÉ NA OBDOBIE
od 23.10.2023 
€/m3 bez DPH €/m3 s DPH
maximálna cena za výrobu a dodávku
pitnej vody verejným vodovodom
1,2664 1,5197
maximálna cena za distribúciu
pitnej vody verejným vodovodom
0,6885 0,8262
maximálna cena za odvedenie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou
1,2246 1,4695

PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE:

CENY PLATNÉ NA OBDOBIE
od 1.1.2023 do 22.10.2023
€/m3 bez DPH €/m3 s DPH
maximálna cena za výrobu a dodávku
pitnej vody verejným vodovodom
1,3401 1,6081
maximálna cena za distribúciu
pitnej vody verejným vodovodom
0,7286 0,8743
maximálna cena za odvedenie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou
1,4228 1,7074