CENA VODY

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a čistenie odpadových vôd

Dňa 7. 8. 2019 bolo našej spoločnosti doručené rozhodnutie č. 0008/2019/V od regulačného úradu ÚRSO, ktoré určilo novú maximálnu cenu stočného na obdobie do 31. 12. 2021. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom ostáva nezmenená od 1. 1. 2014.
Ceny v zmysle právoplatného cenového rozhodnutia č. 0215/2017/V zo dňa 24. 2. 2017 a rozhodnutia č. 0008/2019/V zo dňa 29. 7. 2019, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil tieto maximálne ceny:

CENY PLATNÉ NA OBDOBIE
od 7. 8. 2019 do 31. 12. 2021
€/m3 bez DPH €/m3 s DPH
maximálna cena za výrobu a dodávku
pitnej vody verejným vodovodom
1,0884 1,3061
maximálna cena za distribúciu
pitnej vody verejným vodovodom
0,6925 0,8310
maximálna cena za odvedenie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou
1,1164 1,3397

PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE:

CENY PLATNÉ NA OBDOBIE
od 1. 7. 2015 do 6. 8. 2019
€/m3 bez DPH €/m3 s DPH
maximálna cena za výrobu a dodávku
pitnej vody verejným vodovodom
1,0884 1,3061
maximálna cena za distribúciu
pitnej vody verejným vodovodom
0,6925 0,8310
maximálna cena za odvedenie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou
1,0904 1,3085