CENA VODY

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a čistenie odpadových vôd

Dňa 4. 8. 2022 bolo našej spoločnosti doručené rozhodnutie č. 0032/2022/V, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil tieto maximálne ceny:

CENY PLATNÉ NA OBDOBIE
od 4. 8. 2022 do 31.12.2022
€/m3 bez DPH €/m3 s DPH
maximálna cena za výrobu a dodávku
pitnej vody verejným vodovodom
1,0960 1,3152
maximálna cena za distribúciu
pitnej vody verejným vodovodom
0,6973 0,8368
maximálna cena za odvedenie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou
1,2336 1,4803

PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE:

CENY PLATNÉ NA OBDOBIE
od 11. 3. 2022 do 3.8.2022
€/m3 bez DPH €/m3 s DPH
maximálna cena za výrobu a dodávku
pitnej vody verejným vodovodom
1,0884 1,3061
maximálna cena za distribúciu
pitnej vody verejným vodovodom
0,6925 0,8310
maximálna cena za odvedenie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou
1,1844 1,4213