CENA VODY

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a čistenie odpadových vôd

Dňa 11. 3. 2022 bolo našej spoločnosti doručené rozhodnutie č. 0017/2022/V od regulačného úradu ÚRSO, ktoré určilo novú maximálnu cenu stočného na obdobie do 10. 3. 2022. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom ostáva nezmenená od 1. 1. 2014.
Ceny v zmysle právoplatného cenového rozhodnutia č. 0215/2017/V zo dňa 24. 2. 2017 a rozhodnutia č. 0012/2021/V zo dňa 04. 05. 2021, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil tieto maximálne ceny:

CENY PLATNÉ NA OBDOBIE
od 11. 3. 2022 
€/m3 bez DPH €/m3 s DPH
maximálna cena za výrobu a dodávku
pitnej vody verejným vodovodom
1,0884 1,3061
maximálna cena za distribúciu
pitnej vody verejným vodovodom
0,6925 0,8310
maximálna cena za odvedenie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou
1,1844 1,4213

PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE:

CENY PLATNÉ NA OBDOBIE
od 7. 5. 2021 do 10. 3. 2022
€/m3 bez DPH €/m3 s DPH
maximálna cena za výrobu a dodávku
pitnej vody verejným vodovodom
1,0884 1,3061
maximálna cena za distribúciu
pitnej vody verejným vodovodom
0,6925 0,8310
maximálna cena za odvedenie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou
1,1499 1,3798