ZÁKLADNÉ ÚDAJE

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PODTATRANSKEJ VODÁRENSKEJ PREVÁDZKOVEJ SPOLOČNOSTI, a.s.

Obchodné meno:
Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a. s.

Sídlo spoločnosti:
Hraničná ul. 662/17
058 89 Poprad

Dátum vzniku: 21.12.2004
Právna forma:
akciová spoločnosť

IČO: 36 500 968
DIČ: 2021918459
IČ DPH: SK2021918459

Obchodný register Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sa, Vložka č.:1030 1/P
Deň zápisu: 21. 12. 2004

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s., č.ú.: 2629107234/1100
IBAN: SK48 1100 0000 0026 2910 7234

MAPA PÔSOBNOSTI

mapaPosobnosti

V REGIÓNE SVOJHO PÔSOBENIA ZABEZPEČUJEME NAJMÄ:

 • koncepciu rozvoja a zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd
 • výrobu a dodávku pitnej vody pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo
 • odkanalizovanie miest, obcí a čistenie odpadových vôd
 • ochranu vodných zdrojov
 • laboratórnu činnosť – chemické, mikrobiologické a biologické rozbory vôd

PREDMET ČINNOSTI

CIEĽOM SPOLOČNOSTI JE DODRŽAŤ V CELOM ROZSAHU PREDMET ČINNOSTI A ZABEZPEČIŤ ČO NAJVÄČŠIU PRIPOJENOSŤ OBYVATEĽSTVA NA VODOVODNÉ A KANALIZAČNÉ SIETE.

 • prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie
 • prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie
 • zámočníctvo
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností
 • maloobchod v rozsahu voľných živností
 • mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • reklamná, inzertná a propagačná činnosť
 • prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
 • vedenie účtovníctva
 • činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
 • práce s bágrom a žeriavom
 • murárstvo
 • tesárstvo
 • izolatérstvo
 • vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 • verejné obstarávanie
 • plynoinštalatérstvo
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
 • výkon činnosti stavbyvedúceho, inžinierske stavby – vodohospodárske stavby (hydromelioračné stavby), potrubné a iné líniové stavby
 • výkon činnosti stavebného dozoru, inžinierske stavby – vodohospodárske stavby (hydromelioračné stavby), potrubné a iné líniové stavby
 • laboratórne rozbory vody okrem úradných meraní
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
 • montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:
  – A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  – B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  – E2 – zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov
 • výkon činnosti technika požiarnej ochrany
 • výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5MW v malých vodných elektrárňach
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
 • kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích služieb
 • inžinierske práce v stavebníctve v rozsahu voľných živností

NAŠE SLUŽBY

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAŠICH SLUŽBÁCH

 • Realizácia stavieb vodovodov a kanalizácií
 • Rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií
 • Odstraňovanie porúch na vodovodoch a kanalizáciách
 • Montáž vodovodných a kanalizačných prípojok
 • Montáž vodomerov
 • Návrh a dodávka malých dezinfekčných zariadení na pitnú vodu
 • Fyzikálno-chemické, rádiologické, mikrobiologické a hydrobiologické laboratórne rozbory pitnej, úžitkovej a odpadovej vody (cenník)
 • Vyhľadávanie porúch na vodovodoch elektroakustickou a korelačnou technikou
 • Monitoring vodovodnej siete snímačmi šumu špičkovej technológie
 • Monitoring kanalizácií kamerou
 • Vytyčovanie neznámych trás vodovodov, vyhľadanie zasypaných resp. zaasfaltovaných armatúr a poklopov na vodovodoch a kanalizáciách
 • Dovoz pitnej vody autocisternami do akumulačných nádrží objednávateľov
 • Dodávka pitnej vody autocisternou na veľkých spoločenských akciách
 • Vývoz odpadových vôd zo žúmp a septikov kanalizačno-sacími vozidlami, ich likvidácia na našich čistiarňach odpadových vôd /ČOV/ s vystavením dokladu o zneškodnení odpadu
 • Príjem a likvidácia dovezených odpadových vôd na vybrané ČOV priamo zákazníkom
 • Čistenie kanalizácií špeciálnymi kanalizačnými vozidlami, odstránenie nánosov z kanalizácií a ich následná likvidácia na našich ČOV
 • Frézovanie kanalizácií koreňovou frézou – frézovaním
 • Výkony špeciálnou dopravnou a mechanizačnou technikou- zemné stroje (UDS, JCB), preprava nákladnými vozidlami, autocisterny, kanalizačné sacie tlakové vozidlá, a pod.
 • Priemyselný outsourcing- služby pre podnikateľov v oblasti prevádzkovania vnútro- areálových rozvodov vody, kanalizácie a ČOV
 • Poskytovanie informácií o vodárenských a kanalizačných zariadeniach v našej správe – zakresľovanie do máp, podkladov pre projektovú činnosť
 • Stanoviská k projektovým dokumentáciám v úrovni územného a stavebného konania
 • Poradenská činnosť v oblasti prevádzkovania vodovodov, kanalizácií a ČOV, v oblasti úpravy a dezinfekcie vody

NAŠI ZÁKAZNÍCI

ZMLUVNÍ ZÁKAZNÍCI
Zmluvnými zákazníkmi sú individuálni odberatelia (vlastníci rodinných domov, chát, …), firmy a bytové družstvá, ktorým naše spoločnosti dodávajú pitnú vodu alebo zabezpečujú čistenie odpadových vôd na základe zmluvných vzťahov.

SPOTREBITELIA
Spotrebiteľom je každý občan využívajúci služby dodávky pitnej vody a odkanalizovania, pričom nemusí byť zmluvným zákazníkom dodávateľa (napr. obyvatelia bytových domov). Počet zásobovaných obyvateľov PVPS, a.s. je viac ako 309 000.

PRIEMYSELNÍ ZÁKAZNÍCI
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. priamo prevádzkuje vodohospodárske zariadenia priemyslových partnerov formou outsourcingu alebo zabezpečuje externú výrobu a čistenie vôd na prevádzkovaných zariadeniach. Priemyslovým partnerom poskytujeme ďalšie vodohospodárske služby s využitím vysoko odborného zázemia (služby certifikovaných laboratórií, údržba, projekčné služby atď.). Cieľom outsorcingu je okrem iného optimalizácia výrobných procesov partnera a znižovanie prevádzkových nákladov pri maximálnom rešpektovaní ochrany životného prostredia a záväzných legislatívnych požiadaviek.

MESTÁ A OBCE
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. prevádzkuje miestne vodovody a kanalizácie vždy na základe zmluvy s mestom, obcou, či združením. Vzájomný vzťah je upravený zmluvou o prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry.

MÉDIÁ

kontakt na tlačového hovorcu

Ing. Božena Dická
referent marketingu a komunikácie

Hraničná 662/17
Poprad 058 89
Tel.: +421 52 7873 610
E-mail: bozena.dicka@pvpsas.sk