KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok alebo žiadostí spojených s dodávkou pitnej vody, odvádzania odpadových vôd, či iných našich služieb, sa na nás môžete s dôverou obrátiť.

CALL CENTRUM

0850 111 800

Operátori Call Centra sú Vám k dispozícii
počas pracovných dní od 7:00 do 16:00 hod.

callBubble_189x171

CALL CENTRUM

0850 111 800

Operátori sú Vám k dispozícii
počas pracovných dní od 7:00 do 16:00 h.

ZÍSKAJTE INFORMÁCIE:

o cenách vodného a stočného
o odberných miestach
o zmluvách a faktúrach
o riešení podaných reklamácií
o nahlásených poruchách

Prostredníctvom telefónu môžete nahlásiť stav vodomeru, požiadať o zmenu výšky zálohových platieb, požiadať o opis faktúry,
počas pracovných dní od 7:00 do 16:00 hod.

Zákazníkom sú štandardne poskytované informácie všeobecného a obchodného charakteru, linka zároveň slúži ako dispečing na nahlasovanie porúch 24 hodín denne.

Mimo pracovnú dobu od 16:00 h do 07:00 h je pre volajúcich rovnaká zákaznícka linka, ale presmerovaná na centrálny dispečing v režime poruchovej služby. Zákaznícke a obchodné informácie organizácia v tejto dobe nepodáva.

Za informácie všeobecného charakteru sa považujú informácie, ktoré nie sú viazané ku konkrétnemu zákazníkovi, zákazke alebo odbernému miestu.

Za informácie obchodného charakteru sa považujú informácie viazané ku konkrétnemu zákazníkovi alebo daňovému dokladu, konkrétnemu odbernému miestu. Informácie je možné poskytnúť len zmluvnému partnerovi (odberateľovi).

HLÁSENIE HAVÁRIÍ A PORÚCH

Poruchy a havárie pitnej vody alebo kanalizácie môžete hlásiť 24 hodín denne na číslach:

Poprad, Kežmarok
052 772 95 48

Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica
Dispečing: 053 446 17 35
Ústredňa: 053 415 52 01

Stará Ľubovňa, Zamagurie
Dispečing + Ústredňa:
052 432 16 91

KONTAKTNÉ ÚDAJE

E-mail:
info@pvpsas.sk

Operátori dbajú na to, aby Vaša
požiadavka bola vyriešená obratom.

Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

Tel.:
+421 52 7873 115

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ

POPRAD
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Duklianska 40
052 01 Spišská Nová Ves

STARÁ ĽUBOVŇA
Levočská 34
064 01 Stará Ľubovňa

Za účelom vybavenia akýchkoľvek žiadostí, podnetov a reklamácií môžu zákazníci využiť písomnú, elektronickú alebo telefonickú formu komunikácie.

V Dokumentoch na stiahnutie sa nachádzajú formuláre a tlačivá potrebné pre uzatvorenie zmluvy, zmenu odberateľa na odbernom mieste, Žiadosť o pripojenie, všeobecná žiadosť zákazníka atd‘.
Akékoľvek platby je potrebné realizovať bezhotovostným platobným stykom alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na číslo účtu našej spoločnosti:

Tatra Banka, a. s.: SK48 1100 0000 0026 2910 7234

Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretový prístup

STRÁNKOVÉ DNI

Pondelok 7:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 15:00
Streda 7:00 – 16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:00 – 12:00

Podateľňa
Pondelok – Piatok
7:00 – 15:00

Pokladňa
a splátkové kalendáre
Pondelok – Piatok
7:00 – 15:00

ČINNOSTI ZÁKAZNÍCKYCH CENTIER:

 Uzatváranie obchodných zmlúv a ich dodatkov
Zmeny v platení záloh a faktúr
Príjem hotovostných platieb
Príjem a vybavovanie reklamácií z obchodného styku
Informácie o ostatných službách poskytovaných dodávateľom