CERTIFIKÁCIE

Naša spoločnosť spĺňa viaceré medzinárodné štandardy ako systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a systém energetického manažérstva.

ISO 9001
systém manažérstva kvality – ide o „základný certifikát“, ktorý je založený na procesnom prístupe. Aby ho firma mohla získať, musí zaviesť také riadenie organizácie, ktorého účelom je trvalé zlepšovanie práce a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov. Je určený pre každú spoločnosť bez ohľadu na jej zameranie.

ISO_9001_2022_707x1000

ISO 50001
systém energetického manažérstva – špecifikuje požiadavky na vybudovanie, udržiavanie a zlepšovanie systému energetického manažmentu. Jej zámerom je umožniť organizáciám systematicky sledovať prístup k dosiahnutiu trvalého zlepšovania energetickej účinnosti, energetickej efektívnosti, využívania energie a spotreby.

ISO_50001_2021_707x1000

ISO 45001
systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – je certifikát pre posudzovanie systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Základným princípom je identifikácia všetkých možných rizík na pracoviskách a ich efektívne riadenie, aby sa minimalizovala možnosť poškodenia zdravia zamestnancov.

ISO_45001_2022_707x1000

ISO 14001
systém environmentálneho manažérstva – certifikát, ktorého cieľom je zaviesť systém riadenia organizácie zohľadňujúci ochranu životného prostredia. Je vhodný pre spoločnosti, ktorých predmet činnosti môže akýmkoľvek spôsobom pôsobiť na životné prostredie.

ISO_14001_2021_707x1000