OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďakujeme za Vašu dôveru a voľbu využívať služby a produkty spoločnosti Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vaša dôvera je pre nás dôležitá a preto dbáme na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi a najvyššími štandardmi.

paragraf136x299

Tu uvedené informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, pripravené podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zároveň v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb, produktov a komunikácie so zákazníkmi a ako tieto údaje spracúvame a chránime.

KTO SME A NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.,
so sídlom: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, Slovenská republika
IČO: 36 500 968, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10301/P.

Zodpovedná osoba:
Prevádzkovateľ je jednou zo spoločností skupiny Veolia na Slovensku,
pre ktoré je určená ako zodpovedná osoba spoločnosť:
Veolia Energia Slovensko, a.s.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

V prípade uplatňovania práv dotknutej osoby, alebo ak máte otázky alebo podnety, týkajúce sa ochrany osobných údajov v našej spoločnosti, môžete nás resp. zodpovednú osobu kontaktovať prostredníctvom e-mailu na:

dpo.veolia.sk@veolia.com | oou.pvpsas@pvpsas.sk

telefonicky na čísle +421 48 4327 360, alebo písomne na adrese:

Veolia Energia Slovensko, a.s.
do rúk: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

V prípade, že ste našim odberateľom, je možné podať Vašu žiadosť tiež osobne na niektorom z našich  zákazníckych centier.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že poskytovať informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osobe je možné len po overení jej totožnosti. V prípade, ak nebude možné overiť totožnosť podľa údajov uvedených v žiadosti, dotknutá osoba bude vyzvaná na overenie totožnosti napr. úradným osvedčením jej podpisu na žiadosti alebo osobným podaním žiadosti a predložením preukazu totožnosti.

Pre ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov konkrétnej skupiny dotknutých osôb prosím kliknite na príslušnú záložku.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA VOČI ODBERATEĽOM

podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov. Táto informácia sa netýka identifikačných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., so sídlom: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, Slovenská republika, IČO: 36 500 968, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10301/P (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

2. V AKÝCH SITUÁCIÁCH BUDE PREVÁDZKOVATEĽ VAŠE ÚDAJE SPRACÚVAŤ?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade Vám naše služby nemôžeme poskytnúť.

Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

 • Zákaznícka oblasť – Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov:Uzatvorenie zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzania odpadových vôd, poskytovanie dodávky vody, odvádzanie odpadových vôd. Vznik, správa, zmeny a doplnky k zmluvám s odberateľmi, vedenie evidencie a ukončenie zmluvy, všeobecné žiadosti zákazníkov, SMS info a používanie telefónneho čísla zákazníka na vzájomnú komunikáciu, Môj zákaznícky účet.
 • Plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov – fakturácia za poskytnuté služby. Fakturácia vodné a stočné, externá tlač faktúr, zasielanie faktúr elektronicky.
 • Vybavovanie reklamačného procesu. Reklamačné konanie, úradné overovanie meradiel.
 • Interné a externé odpočty: podklad pre fakturáciu za poskytnuté služby.
 • Meradlá: poskytovanie služby – dodávka pitnej vody a/alebo odvádzanie odpadkových vôd.
 • Preberanie databázy pri začatí/ukončovaní prevádzkovania
 • Zaznamenávanie záväzných požiadaviek odberateľov a iných dotknutých osôb na preukázanie vzniku/zániku povinností.
 • Externé vyhľadávanie neoprávnených (čiernych) odberov
 • Poskytovanie údajov obciam, resp. mestám za účelom fakturácie stočného obcou.
 • Poskytovanie údajov Vlastníkom verejného vodovodu/verejnej kanalizácie za účelom vykazovania monitorovania stavieb vodovodov/kanalizácií.
 • Realizácia zmlúv na vykonanie prác a služieb na základe objednávky (napr. zriadenie vodovodnej prípojky k nehnuteľnosti a pod.) a ich následná fakturácia.
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok za vodné a stočné
 • Pohľadávky, splátkové kalendáre, upomínanie a odstávky odberateľov

Použitie telefónneho čísla zákazníka prevádzkovateľom na na účely poskytnutia informácii súvisiacich s plnením zmluvy, je v zmysle čl. 6 ods. 4 Nariadenia GDPR považované za kompatibilný účel použitia osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v týchto prípadoch:

 • Podpora predaja: marketingové ponuky, newsletter, zasielanie katalógov, informácie o produktoch a novinkách voči akýmkoľvek záujemcom (nie v pozícii klienta Prevádzkovateľa);

 

3. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY, PRE KTORÉ SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ

Prevádzkovateľ niekedy spracúva Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu aj na základe svojho oprávneného záujmu na spracúvaní alebo na základe opráveného záujmu tretích strán. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe týchto oprávnených záujmov:

 • Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov je výkon jeho práv a povinností v súvislosti so zabezpečovaním prevádzky a údržby vodovodov a kanalizácií.
 • Prevádzkovateľ potrebuje v nevyhnutnej miere spracúvať aj Vaše osobné údaje, nakoľko medzi nami a odberateľmi existujú väzby. Bez spracúvania Vašich osobných údajov by Prevádzkovateľ nebol schopný riadne zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu vodovodov a kanalizácií odberateľom.

 

4. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

Spracúvame o Vás bežné osobné údaje ako aj osobitnú kategóriu osobných údajov, najmä

 • Základné údaje nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy s fyzickou osobou: meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, adresa odberného miesta, dátum narodenia, list vlastníctva, údaje z kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť, číslo zákazníckeho účtu.
 • Osobné údaje predávajúceho: dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, súhlas majiteľa pozemku, cez ktorý prechádzajú siete odberateľa.
 • Doplnkové dobrovoľné údaje k zmluve: číslo pasu, email, telefóne číslo, rodinný stav, priebeh spotreby, číslo bankového účtu, číslo SIPO.
 • Údaje z úmrtného listu, dedičského rozhodnutia pri prepise odberného miesta na nového odberateľa a pri vymáhaní nárokov Prevádzkovateľa voči dedičom nebohého odberateľa.
 • K zmluve s právnickou osobou odberateľom – osobné údaje členov orgánov spoločnosti a spoločníkov uvedené vo výpise z obchodného registra.
 • Osobné údaje vlastníka nehnuteľnosti pri nájomnej zmluve.
 • Pri splátkových kalendároch dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu zástupcu (manžel, manželka); výška dlhu.
 • Prevádzkové údaje ako priebeh spotreby, číslo účtu odberateľa, plán záloh, fakturovaná spotreba a suma, číslo meradla; pri odpočtoch číslo meradla a dátum osadenia meradla, posledný odčítaný stav a dátum; pri meradlách dátum osadenia meradla, rok ciachu, stav na meradle k dátumu prevzatia/odovzdania; spotreba vodného a stočného za predchádzajúce fakturačné obdobie, existencia iného zdroja vody (studňa), napojenie na verejný vodovod a  kanalizáciu, podklad pre výpočet objemu zrážkových vôd ( plocha strechy, z ktorej sú zrážkové vody zvedené do verejnej kanalizácie).
 • Pri call centre identifikácia zákazníka (povinný údaj), obsah rozhovoru, ktorý je nahrávaný.

 

5. PO AKÚ DOBU BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.
Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu uchovávame vždy len po dobu, na akú ste nám súhlas poskytli.

 

6. Z AKÝCH ZDROJOV TIETO INFORMÁCIE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú od Vás ako dotknutých osôb alebo od iných osôb, ktoré vo Váš prospech objednali naše služby.

 

7. KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • USYS Slovakia, s.r.o., Partizánska cesta 73, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 44 908 806
 • SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA, Metrologické pracovisko SLM, Geologická 1, 822 11 Bratislava, IČO: 37954521
 • CORA GEO, s.r.o., A. Kmeťa 5397/23, 036 01  Martin, IČO: 31 612 98
 • Solution and Services, a.s. Parížska 11, Praha 1
 • Tatra Billing, a.s., Ivánska cesta 2C, 821 04  Bratislava, IČO: 35 810 572
 • UTILITIES SYSTEMS a.s., Senovážné nám. 978/23, Praha 1
 • Softip, a.s. BC Aruba, Galvaniho 8/D, Bratislava 821 04
 • Keners, s.r.o., Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO 50327267
 • EIBC, s.r.o., Sadová 12, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 31647979
 • Ticket Service s.r.o., Karadžičova 8, 820 15 Bratislava, IČO 52005551
 • Finprojekt SK, s.r.o, Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, IČO 46 103 317
 • Retroaktiv Slovakia a.s., Špitálska 61, 811 08  Bratislava, IČO 35963191
 • Obce alebo mestá na základe ich žiadosti o poskytnutie údajov o spotrebe vody za účelom fakturácie stočného.
 • Vlastník verejného vodovodu/kanalizácie (Obec, Mesto, Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.) musí predkladať, vykazovať monitorovanie stavieb vodovodov/kanalizácií, napojených odberateľov/producentov, pre Najvyšší kontrolný úrad SR, MŽP SR – zmluva o prevádzkovaní stavby z prostriedkov fondov EU.
 • Audítor, zastupujúca advokátska kancelária.
 • Zmluvný poskytovateľ služby mimosúdneho a súdneho vymáhania pohľadávok.

 

8. AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 • právo na prístup podľa čl. 15 GDPR – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • právo na opravu podľa čl. 16 GDPR – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 • právo na výmaz podľa čl. 17 GDPR – môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
 • odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie;
 • vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
 • Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 • popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 • Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.
 • právo vzniesť námietku podľa čl. 21 GDPR – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.
 • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, uoou.sk.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV OPRÁVNENÝCH ZÁSTUPCOV, KONTAKTNÝCH OSȎB A OSÔB PODIEĽAJÚCICH SA NA PLNENÍ DODAVATEĽSKÝCH ZMLÚV NA STRANE DODÁVATEĽOV PREVÁDZKOVATEĽA

podľa Článkov 13 a 14  Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

Dovoľujeme si Vás informovať o spracovaní Vašich osobných údajov.

Táto informácia sa Vás týka, ak ste fyzická osoba a zastupujete dodávateľa Prevádzkovateľa napr. ako štatutárny orgán, splnomocnený zástupca, ak ste zamestnancom dodávateľa Prevádzkovateľa príp. jeho zmluvného partnera a dodávateľ Vás určil ako kontaktnú osobu na účely plnenia zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom alebo ste osobou podieľajúcou sa na plnení zmluvy uzavretej medzi dodávateľom a Prevádzkovateľom.

Táto informácia sa netýka identifikačných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

Dodávateľom Prevádzkovateľa sa na tento účel rozumie akákoľvek osoba, ktorá dodáva Prevádzkovateľovi práce, tovar, alebo služby bez ohľadu na to, ako je označená v príslušnej dodávateľskej zmluve, alebo v objednávke (zhotoviteľ, poradca, poskytovateľ služby a pod.).

 

1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť:

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., sídlom Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10301/P (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

2. V AKÝCH SITUÁCIÁCH BUDE PREVÁDZKOVATEĽ VAŠE ÚDAJE SPRACÚVAŤ?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú a to podľa nasledujúcich právnych základov:

 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa,
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je na strane objednávateľa Prevádzkovateľ a na strane dodávateľa Vy (napr. ako fyzická osoba – podnikateľ), príp. vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť.

 

3. PRE AKÝ ÚČEL BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ?

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je

 • plnenie zmluvy t.j. výkon práv a plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa vo vzťahu k dodávateľovi,
 • komunikácia Prevádzkovateľa a dodávateľa,
 • výkon práv a plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa vo vzťahu k odberateľom a iným klientom Prevádzkovateľa, príp. ďalším dodávateľom,
 • komunikácia Prevádzkovateľa s odberateľmi, inými klientmi Prevádzkovateľa a s ďalšími osobami,
 • plnenie povinností Prevádzkovateľa podľa platnej legislatívy.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje len v  miere nevyhnutnej pre výkon svojich zmluvných a zákonných povinností.

 

4. OPRÁVNENÝ ZÁUJEM PREVÁDZKOVATEĽA

Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov je výkon jeho podnikateľskej činnosti a plnenie zmluvy t.j. výkon práv a plnenie povinností Prevádzkovateľa vo vzťahu k dodávateľovi.

Prevádzkovateľ potrebuje v nevyhnutnej miere spracúvať aj Vaše osobné údaje, nakoľko medzi Vami a dodávateľom Prevádzkovateľa existujú väzby a bez spracúvania Vašich osobných údajov by Prevádzkovateľ nebol schopný riadne zabezpečiť svoju podnikateľskú činnosť a realizovať zmluvu s dodávateľom.

V tejto súvislosti Prevádzkovateľ s náležitou starostlivosťou posúdil proporcionalitu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa a záujmov a základných práv a slobôd dotknutých osôb.

 

5. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

Spracúvame nasledovné kategórie Vašich osobných údajov:

 • bežné údaje ako je titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, osobné alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, organizačný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa,
 • v prípade osôb podieľajúcich sa na plnení zmluvy tiež údaje o ich odbornej spôsobilosti, údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností legálneho zamestnávania a plnenia ďalších podmienok uvedených v zmluve,
 • v prípade členov štatutárnych a kontrolných orgánov údaje v rozsahu výpisu z obchodného registra,
 • v prípade zastupovania dodávateľa na základe poverenia alebo plnej moci aj údaje splnomocnenej osoby alebo poverenca a podpisujúcej osoby uvedené na plnej moci alebo v poverení a pokiaľ je podpis úradne osvedčený tiež ďalšie údaje uvedené v osvedčení o pravosti podpisu predmetného dokumentu, a to meno a priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo, adresa bydliska, názov a typ dokladu osôb, ktorých podpis bol úradne overený
 • iné údaje, len v nevyhnutnom rozsahu pokiaľ je ich spracúvanie nutné na realizáciu dodávateľských zmlúv Prevádzkovateľa a ďalšie účely uvedené v bode 3. tejto Informačnej povinnosti.

 

6. PO AKÚ DOBU BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu s dodávateľom a ďalej ich uchovávame dovtedy, kým je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov, najmä zásadou minimalizácie uchovávania.

V prípade ak by sme niektoré osobné údaje spracúvali na základe Vášho súhlasu, budeme ich uchovávať vždy len po dobu, na akú ste nám súhlas poskytli.

 

7. Z AKÝCH ZDROJOV TIETO INFORMÁCIE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú spravidla od Vášho zamestnávateľa, alebo od inej osoby, ktorá je dodávateľom Prevádzkovateľa, prípadne priamo od Vás ako dotknutej osoby. Osobné údaje nám boli poskytnuté pri rokovaní o uzavretí zmluvy, v zmluve alebo v priebehu jej plnenia. Pokiaľ ste zamestnancom, časť osobných údajom sme mohli získať podľa § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

8. KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • našim odberateľom, klientom, iným dodávateľom a ďalším zmluvným partnerom, s ktorými spolupracujeme pri výkone našej podnikateľskej činnosti, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérskych alebo poštových služieb a pod.,
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. verejným obstarávateľom, súdom, Polícií a pod.).

 

9. AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 • právo na prístup k osobným údajom v rozsahu podľa čl. 15 GDPR – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • právo na opravu podľa čl. 16 GDPR – môžete požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré sú o Vás spracúvané.
 • právo na výmaz podľa čl. 17 GDPR – môžete požiadať, aby prevádzkovateľ vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané;
 • odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
 • vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
 • Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR – môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
 • popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR – v prípadoch predpokladaných Nariadením GDPR máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb
 • právo na odvolanie súhlasu článku 7 ods. 3  GDPR – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlasu, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať
 • právo vzniesť námietku podľa čl. 21 GDPR – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa
 • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk

INFORMÁCIE PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO PRIESTOROV A OBJEKTOV PREVÁDZKOVANÝCH SPOLOČNOSŤOU
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov podľa článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

Prevádzkovateľ:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., so sídlom Hraničná 662/17 ,05801 Poprad, Slovenská republika, IČO: 36 500 968, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10301/P (ďalej len „Prevádzkovateľ“)
kontakt: oou.pvpsas@pvpsas.sk

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov:
Veolia Energia Slovensko, a.s.,
do rúk: zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov,
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

prostredníctvom e-mailu na: dpo.veolia.sk@veolia.com

oouKamerovySystem

ÚČEL MONITOROVANIA PRIESTOROV:
Prevádzkovateľ vykonáva video monitoring a získava vizuálne záznamy v priestoroch a objektoch vo svojom užívaní a prevádzke prostredníctvom kamerového systému za účelom zvýšenia bezpečnosti a poriadku, ochrany majetku vo vlastníctve alebo správe prevádzkovateľa a predchádzania trestnej činnosti a priestupkov. Vykonané záznamy môžu byť použité na účely dokazovania v rámci trestného konania, konania o priestupkoch, alebo pri vymáhaní nárokov na náhradu škody.

MONITOROVANÉ PRIESTORY:
Každý monitorovaný priestor je označený ako je uvedené v Prílohe č. 1 tejto informácie. Prevádzkovateľ monitoruje najmä: časti vodárenskej infraštruktúry, priestory zákazníckych centier prístupné verejnosti, vchody, núdzové východy, spoločné chodby, a pod.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle článku 6 bod 1. písm. f) Nariadenia, nakoľko je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa ako aj tretej strany, čím sa rozumie zabezpečenie poriadku a bezpečnosti, ochrana vodárenskej infraštruktúry a iného majetku, predchádzanie trestnej činnosti a priestupkom a súvisiace dokazovanie v rámci trestného konania, konania o priestupkoch, alebo na účely vymáhania nárokov na náhradu škody.

PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIA PRÍJEMCOV:
V prípade poškodenia majetku alebo podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činu ·sa záznam z kamerového systému poskytne polícii, súdu a iným orgánom činným v trestnom konaní, alebo orgánom štátnej správy v priestupkovom konaní.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
V prípade, ak nebude záznam využitý na účely dokazovania, bude zlikvidovaný do 15 dní do jeho vyhotovenia.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:
Osoba nachádzajúca sa v monitorovanom priestore je dotknutou osobou a prináležia je nasledovné práva:

 • právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, na nasledovnej
  adrese: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava
  prípadne elektronicky na: statny.dozor@pdp.gov.sk

ČO JE SÚBOR COOKIE?

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré sa pri návšteve webovej lokality ukladajú na pevný disk počítača používateľa internetu.
Obsahujú náhodne vygenerované alfanumerické znaky, ktoré návštevníka identifikujú. Správca webovej lokality sa tak dozvie, či si už návštevník webovú lokalitu prehliadal, a môže sledovať, ako často lokalitu navštevuje a aké sú jeho preferencie. Súbory cookie vám tiež umožňujú zostať prihlásený, dokážu si zapamätať vaše preferencie a poskytnúť vám príslušné miestne informácie (napr. jazyk alebo časové pásmo). Súbory cookie neohrozujú váš počítač. Po vygenerovaní nehľadajú na zariadení používateľa internetu žiadne osobné údaje. Súbory cookie môžu obsahovať len tie osobné údaje, ktoré používateľ internetu zadá sám, napríklad pri vyplnení kontaktného formulára. Osobné údaje sú v takom prípade zakódované, aby ich dokázal prečítať len server, ktorý súbory cookie vytvoril. Ak návštevník webovej lokality nezadá osobné údaje, webová lokalita dokáže zistiť, že návštevník si znovu prezerá stránky, ktoré už predtým navštívil, ale nie je schopná používateľa identifikovať.

 

AKO SA POUŽÍVAJÚ SÚBORY COOKIE?

Webová lokalita www.pvps.sk používa súbory cookie na účely, ktoré sú vysvetlené v týchto pravidlách. V snahe čo najlepšie informovať návštevníkov našej webovej lokality uvádzame aj informácie o súboroch cookie tretích strán, o ktorých vieme.
Pri prvom načítaní stránky sa zobrazí banner, na ktorom je návštevník vyzvaný, aby súbory cookie prijal alebo odmietol. Ak ich prijme, môže si webové lokality prehliadať v súlade s podmienkami používania.
Odmietnutie môže pri prehliadaní negatívne ovplyvniť funkčnosť webových lokalít (môžu napríklad vzniknúť problémy s ukladaním obsahu a jeho zobrazovaním). Ak súbory cookie vymažete, pripojenie na webové lokality sa preruší a vaše uložené preferencie môžu byť odstránené. V takýchto prípadoch nenesie Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., za narušenú funkčnosť žiadnu zodpovednosť.
Lehota platnosti súborov cookie môže byť maximálne 13 mesiacov od dátumu, kedy návštevník súhlasil s ich uložením. Niektoré súbory môžu mať dlhšiu dobu exspirácie, no váš súhlas môže mať platnosť maximálne 13 mesiacov, po ktorých uplynutí budete opäť vyzvaní k udeleniu súhlasu s používaním daných súborov.

 

Nevyhnutné súbory cookie

Tieto súbory cookie sú potrebné (ako identifikátory relácie) na plynulé a bezpečné prehliadanie webových lokalít a na používanie ich hlavných funkcií. Ďalšie súbory cookie sa môžu použiť na ochranu pred počítačovými podvodmi aj ako ochrana pred spambotmi (Google reCaptcha).

 

Analytické súbory cookie

Tieto súbory poukazujú na používanie webových lokalít a umožňujú merať ich výkonnosť, prenos údajov a návštevnosť a vytváranie štatistík. Umožňujú najmä meranie používania obsahu, aby boli stránky praktickejšie a mali kvalitnejší obsah.
Ak návštevník tieto súbory cookie odmietne, nemá to žiaden vplyv na kvalitu prehliadania.
Aktivácia týchto súborov cookie môže viesť k tomu, že sa odošlú osobné údaje do krajín, ktoré nemajú rovnakú úroveň ochrany údajov, aká je v Európskej únii. Pre spoločnosť Veolia je v takýchto prípadoch postačujúce, že prenos sa uskutoční len v rámci podmienok stanovených francúzskou a európskou legislatívou. Sú to súbory cookie súvisiace s Google Analytics.

 

Reklamné súbory cookie

Reklamné súbory cookie sa používajú na poskytovanie relevantných reklám a marketingových kampaní návštevníkom. Tieto súbory cookie sledujú návštevníkov na webových stránkach a zhromažďujú informácie na poskytovanie prispôsobených reklám.

 

Zdieľané súbory cookie alebo súbory cookie tretích strán

Súbory cookie tretích strán umožňujú návštevníkovi zdieľať obsah našich webových lokalít alebo sa k niektorej webovej lokalite alebo jej obsahu vyjadriť. Tieto súbory cookie môžu tiež obsahovať prepojenia na zdieľanie cez siete Facebook, Twitter alebo iné podobné sociálne siete.
Niektoré súbory cookie tiež môžu ponúkať reklamy od partnerov spoločnosti Veolia alebo sa môžu uložiť, keď si používateľ internetu prehliada iné webové lokality. Prijatie takýchto súborov cookie umožňuje tretím stranám ponúkať návštevníkovi cielenú reklamu. Ich odmietnutie nemusí nevyhnutne zabrániť tomu, aby sa reklamy objavovali. Tieto reklamy však už nezohľadňujú záujmy používateľa internetu a jeho preferencie.
Ak chcete zistiť viac o súboroch cookie tretích strán, môžete si pozrieť informácie poskytnuté na webových lokalitách tretích strán o používaní ich súborov cookie a ich pravidlách ochrany údajov. Upozorňujeme vás však, že spoločnosť Veolia nemôže takéto súbory cookie nijakým spôsobom obmedziť. Súbory cookie, ktoré používajú partneri spoločnosti Veolia, pochádzajú od spoločností Google (Mapy, Analytics, Tag Manager, reCaptcha) a Youtube.

 

SPRAVOVANIE SÚBOROV COOKIE V PREHLIADAČI

Návštevník webstránky má možnosť kedykoľvek spravovať, prijímať a odmietať súbory cookie aj použitím nastavení prehliadača.
Väčšina prehliadačov je prednastavených tak, že povoľujú súbory cookie. Používateľ internetu sa však môže kedykoľvek rozhodnúť, že túto možnosť deaktivuje. Prehliadač si tiež môže nastaviť tak, aby ho upozornil vždy, keď sa webová lokalita pokúša uložiť súbor cookie.
Aby používateľ internetu zmenil spôsob spravovania súborov cookie, musí zmeniť nastavenia svojho prehliadača. Nesmie pritom zabudnúť, že ak to spraví, môže deaktivovať niektoré funkcie webových lokalít, ktoré potom navštívi.
Konkrétne kroky sa líšia v závislosti od použitého prehliadača. Každý prehliadač ich má opísané na svojej stránke s pomocníkom.Uvádzame odkazy na najpoužívanejšie: Chrome | Safari | Firefox | Microsoft Edge | Opera

 

ZOZNAM SÚBOROV COOKIE:

Názov súboru cookie Kategória Doména Exspirácia* Popis
CookieLawInfoConsent Nevyhnutné www.stvps.sk 1 rok Zaznamená predvolený stav tlačidla príslušnej kategórie. Funguje iba v koordinácii s primárnym súborom cookie.
cookielawinfo-checkbox-others Nevyhnutné www.stvps.sk 1 rok Tento súbor cookie slúži na zapamätanie súhlasu alebo odmietnutia ostatných súborov cookie z kategórie „Iné“.
cookielawinfo-checkbox-advertisement Nevyhnutné www.stvps.sk 1 rok Tento súbor cookie slúži na zapamätanie súhlasu alebo odmietnutia ostatných súborov cookie z kategórie „Reklama“.
cookielawinfo-checkbox-analytics Nevyhnutné www.stvps.sk 1 rok Tento súbor cookie slúži na zapamätanie súhlasu alebo odmietnutia ostatných súborov cookie z kategórie „Analytika“.
cookielawinfo-checkbox-functional Nevyhnutné www.stvps.sk 1 rok Tento súbor cookie slúži na zapamätanie súhlasu alebo odmietnutia ostatných súborov cookie z kategórie „Funkčné“.
cookielawinfo-checkbox-necessary Nevyhnutné www.stvps.sk 11 mesiacov Tento súbor cookie slúži na zapamätanie súhlasu alebo odmietnutia ostatných súborov cookie z kategórie „Nevyhnutné“.
cookielawinfo-checkbox-performance Nevyhnutné www.stvps.sk 11 mesiacov Tento súbor cookie slúži na zapamätanie súhlasu alebo odmietnutia ostatných súborov cookie z kategórie „Výkon“.
viewed_cookie_policy Nevyhnutné www.stvps.sk 11 mesiacov Tento súbor cookie slúži na zapamätanie nastavenia súborov cookie. Sleduje čas od poslednej voľby návštevníka a po uplynutí vyžiada opätovné potvrdenie voľby.
_ga Analytika www.google.com 2 roky Používa sa na rozlíšenie používateľov.
_ga_ Analytika www.google.com 2 roky Používa sa na zachovanie stavu relácie.
_gid Analytika www.google.com 1 deň Používa sa na rozlíšenie používateľov.
_ga_E4TLWLPG7R Analytika www.google.com 1 minúta Používa sa na rozlíšenie používateľov.
_gac_gb_ Analytika www.google.com 90 dní Obsahuje informácie súvisiace s kampaňou. Ak ste prepojili svoje účty Google Analytics a Google Ads, značky konverzie webu Google Ads budú čítať tento súbor cookie, pokiaľ to neodmietnete.
CONSENT Analytika www.google.com 16 rokov Tieto súbory cookie sa nastavujú prostredníctvom vložených videí na YouTube. Registrujú anonymné štatistické údaje napríklad o tom, koľkokrát sa video zobrazí a aké nastavenia sa používajú na prehrávanie. Žiadne citlivé údaje sa nezhromažďujú, pokiaľ sa neprihlásite do svojho účtu Google, v takom prípade sú vaše voľby prepojené s vaším účtom, napr. ak kliknete na „páči sa mi“ pri videu.
YSC Reklama www.google.com session Súbor cookie YSC nastavuje Youtube a používa sa na sledovanie zhliadnutí vložených videí na stránkach Youtube.
yt-remote-connected-devices Reklama www.google.com neobmedzene YouTube nastavuje tento súbor cookie na ukladanie predvolieb videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube.
yt-remote-device-id Reklama www.google.com neobmedzene YouTube nastavuje tento súbor cookie na ukladanie predvolieb videa používateľa pomocou vloženého videa YouTube.
yt.innertube::nextId Reklama www.google.com neobmedzene Tento súbor cookie nastavený službou YouTube registruje jedinečné ID na ukladanie údajov o tom, aké videá z YouTube používateľ videl.
yt.innertube::requests Reklama www.google.com neobmedzene Tento súbor cookie nastavený službou YouTube registruje jedinečné ID na ukladanie údajov o tom, aké videá z YouTube používateľ videl.
VISITOR_INFO1_LIVE Reklama www.google.com 6 mesiacov Súbor cookie nastavený službou YouTube na meranie šírky pásma, ktorý určuje, či používateľ získa nové alebo staré rozhranie prehrávača.

 

*Aktuálna lehota na opätovný súhlas/odmietnutie súborov cookies je 11 mesiacov.

gdprShield