ROZBORY PITNÝCH A ODPADOVÝCH VÔD

ÚTVAR KONTROLY KVALITY

PITNÉ VODY

V laboratóriách pitných vôd odboru útvaru kontroly kvality sa vykonávajú rozbory vzoriek pitných, surových povrchových a podzemných vôd a vody z technologických medzistupňov. Laboratóriá vykonávajú aj odbery vzoriek.

Akreditované laboratórium PVPS, a.s. má zavedený systém kvality v zmysle STN ISO IEC/17025:2017. Hlavným cieľom je poskytovať odborné a kvalitné služby zákazníkom, zamerané na sledovanie kvality pitnej a odpadovej vody. Odbornú a kvalitnú úroveň dosahuje dôsledným dodržiavaním postupov vyvinutých na zabezpečenie funkčnosti systému kvality, ako je systém manažérstva kvality, riadenej dokumentácie a informácií, organizačného a technického zabezpečenia, správnej voľby metód a postupov, zabezpečovaním zvyšovania kvalifikačnej úrovne pracovníkov, zabezpečením požiadaviek na ochranu životného prostredia, nestrannosti, nezávislosti a vierohodnosti vykonávania skúšok, zabezpečovaním dôveryhodnosti a spokojnosti zákazníka. Systém kvality sa pravidelne preveruje internými i extermými auditmi a na preskúmaní manažmentom PVPS, a.s. (Osvedčenie o akreditácii ⇓)

Všetky laboratóriá sa tiež pravidelne úspešne zúčastňujú medzilaboratórnych porovnávacích skúšok, organizovanými Výskumným ústavom vodného hospodárstva v Bratislave. Kvalita pitnej vody je sledovaná už v priebehu výroby, a to na úpravňach vody a vo verejných vodovodoch podľa vyhl. MŽP SR č. 636/2004 Z.z. a tiež na vodojemoch a v distribučnej sieti a konečne priamo u zákazníka, kde je hodnotená podľa Vyhlášky MZ č. 247/2017 Z.z. v znení neskorších predpisov.

ODPADOVÉ VODY

Kvalita vypúšťaných odpadových vôd je analyzovaná podľa parametrov vyplývajúcich z vodohospodárskych rozhodnutí pre jednotlivé miesta vypúšťania odpadovej vody buď z čistiarní odpadových vôd alebo z kanalizačných výustí.

Vykonávajú sa tiež rozbory, ktoré slúžia na stanovenie výšky poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do vôd povrchových podľa NV SR č. 269/2010 Z.z. a prevádzkové sledovanie odpadových vôd a kalov podľa Vyhlášky MŽP SR č. 315/2004 Z.z. v zmysle neskorších predpisov.

Podrobnejšie informácie pre záujemcov o rozbor pitnej alebo odpadovej vody poskytnú pracovníci laboratória (kontakt: 052 / 787 31 49).

Laboratóriá majú akreditáciu SNAS
podľa STN ISO IEC/17025:2017.

Osvedcenie-o-akreditacii_2026_pvps