ZAUJÍMAVOSTI O VODE

INFORMÁCIE A TIPY PRE ODBERATEĽOV

Je dobré vedieť, že:

• kvalita vody je kontrolovaná až k miestu spotreby. Voda ako produkt určený k ľudskej spotrebe, ktorý je dodávaný do domácností a firiem podstupuje radu kontrol a zodpovedá prísnym kritériám kvality. Za fakturačným meradlom voda vstupuje do vnútorných vodovodných rozvodov a udržiavanie týchto zariadení v dobrom stave je Vašou zodpovednosťou.

• vnútornými vodovodnými rozvodmi rozumieme systém vodovodných rúrok, spojok, vodovodných batérií a ventilov umiestnených za fakturačným meradlom. Len kvalitne a riadne udržiavané zariadenie Vám umožní uchovať kvalitu pitnej vody, ktorú Vám dodávame.

• parametre kvality vody z vodovodu na ľudskú spotrebu sú určené Zákonom 355/2007 Z.z. zákon o zdraví ľudí, ktorý okrem iného stanovuje požiadavky na kvalitu a zdravotnú nezávadnosť pitnej vody, a Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z. v znení neskorších  predpisov, ktorá stanovuje požiadavky na pitnú vodu a rozsah a početnosť ich kontrol. Toto nariadenie je harmonizované požiadavkami Európskej smernice č. 98/83 EC o kvalite vody pre ľudskú spotrebu.

• kvalitu pitnej vody v mestách a obciach, kde pôsobí naša spoločnosť, sledujú laboratóriá akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou. Program sledovania kvality vody ako pre úpravy, tak pre distribučnú sieť, bol vypracovaný v súlade s požiadavkami Regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR. Každoročne laboratóriá našej spoločnosti vykonajú 330 tisíc stanovení jednotlivých kvalitatívnych ukazovateľov pitnej vody.

Ako zabrániť spätnému nasatiu vody?

Na záhrade: nenechávajte polievaciu hlavicu v kaluži vody alebo ponorenú v kropiacej kanvici
Doma: nenechávajte sprchovú hlavicu vo vani plnej vody. Technická norma požaduje osadenie spätnej klapky do vodomernej zostavy.

Pravidlá potravinovej hygieny

Pre konzumáciu vody:
• pred pitím, hlavne ráno alebo po návrate z práce, alebo z víkendu, nechávajte vodu po dobu 30 sekúnd odtiecť. Takto „spotrebované“ množstvo vody zodpovedá len jednému spláchnutiu toalety a vy budete mať istotu, že voda, ktorú konzumujete je čerstvá.
• na pitie a varenie nepoužívajte teplú úžitkovú vodu, ktorá je dodávaná systémom diaľkového rozvodu.

Pre skladovanie vody:
• vodu uskladňujte v chladničke a pravidelne vymieňajte ľad do nápojov
• používajte len čisté nádoby a spotrebujte vodu do 24 hodín
• chráňte vodu pred prachom a zápachom
• vodu odporúčame uskladňovať mimo prístupu vzduchu a svetla.

Preto:
• používajte uzatvárateľné fľaše alebo prekrývajte nádobu fóliou
• nevystavujte vodu slnku

Čo môže zhoršiť kvalitu distribuovanej vody?

Za horšiu kvalitu vody občas môžu zdanlivé maličkosti. Všetko v podstate závisí na kvalite vnútorných rozvodov a na ich riadnej údržbe, za ktoré zodpovedá vlastník nehnuteľnosti. Tu sú niektoré príklady, čo môže spôsobovať znečistenie vody u Vás doma:
• nepoužívané rúrky a vodovodné príslušenstvo (staré vodovodné batérie na zalievanie, staré umývadlá a pod.), kde sa môže držať stojatá voda a v nej potom dochádza k množeniu baktérií
• neudržiavané vodovodné batérie a filtre sú tiež miestom pre tvorbu baktérií
• spätné nasatie vody je spôsobené kolísaním tlaku vo vodovodných potrubiach – voda už použitá môže byť náhodne nasatá a môže tak spôsobiť znečistenie verejnej vodovodnej siete.

Je potrebné venovať pozornosť odpadovej vode?

Pred návratom späť do rieky sú odpadové vody samozrejme čistené. Vy sa však môžete tiež podieľať na udržiavaní čistého životného prostredia. Stačí napríklad nezbavovať sa prostredníctvom výleviek alebo záchodových mís nasledujúcich produktov:
• liekov neužitých alebo po expirácii
• nových alebo použitých ropných produktov • prebytočných zásob farieb, lakov alebo riedidiel
• prípravkov proti škodcom (insekticídy, pesticídy, …) • zbytkov jedlých olejov a pod.
Týchto látok sa zbavujte prostredníctvom systému likvidácie nebezpečného odpadu.

Ako najlepšie udržovať Vaše vnútorné rozvody vody?

Pravidelnou údržbou vodovodných batérií a ich príslušenstiev. Minimálne jedenkrát za štvrťrok odmontujte a vyčistite všetky zariadenia tvoriace súčasť Vašej vodovodnej batérie, ako sú filtre, perlátory, pružné súčasti sprchy, …
Pamätajte na čistenie nádrží ohrievačov vody. To isté platí pre všetky zariadenia slúžiace k prechodnému zhromažďovaniu vody.

Načo by ste mali pamätať pri inštalácii nových vnútorných rozvodov?

Pokiaľ staviate alebo prestavujete Vaše bývanie, s inštaláciou vnútorných rozvodov sa radšej obráťte na profesionálnu firmu. Pokiaľ však inštaláciu zvládnete sami:

• zabráňte všetkému, čo môže spôsobiť nechcené zvyšovanie teploty vody (vedenie vodovodných trubiek v blízkosti kúrenia),
• zabráňte všetkým rizikám korózie (kontakt rôznych kovov, uloženie na zemi, …).

Na čo chlór slúži?
Chlór zabraňuje množeniu zárodkov baktérií vo vodovodných sieťach. Pôsobí podobne ako potravinový konzervačný prostriedok a zaručuje zachovanie kvality vody dodávanej odberateľom z hľadiska nezávadnosti.

Ako sa môžu dostať baktérie do vodovodných sietí?
Baktérie a ďalšie organizmy sú bežnou súčasťou životného prostredia. Nachádzajú sa vo vzduchu aj v pôde a mohlo by sa stať, že napríklad počas opravy vodovodného potrubia sa dostanú do vodovodnej siete. Aj usadeniny organického charakteru na vnútornej stene potrubia sú ideálnym prostredím pre množenie baktérií.

Prečo sa chlór pridáva do upravenej vody?
Voda opúšťa úpravňu vody vo výbornej bakteriologickej kvalite a obsahuje len prvky potrebné pre Vaše zdravie, najmä soľ a minerály. Aby táto kvalita bola zachovaná až po Vašu vodovodnú batériu a aby bolo zabránené akémukoľvek nebezpečiu náhodnej sekundárnej kontaminácii, je potrebné pridať do upravenej vody chlór. Ten sa pridáva vo veľmi malých dávkach na výstupe z úpravne vody a potom v rôznych častiach distribučnej siete. Chlór sa pridáva dodatočne preto, pretože v priebehu distribúcie vody dochádza k jeho spotrebovaniu – reaguje so stenami potrubia a ďalšími zložkami obsiahnutými vo vode vrátane nežiaducich mikroorganizmov.

Čo spôsobuje príchuť chlóru?
Reakciou chlóru s niektorými látkami prirodzene vo vode prítomnými môžu vznikať rôzne nežiaduce látky, ktoré bežne nazývame „vedľajšie produkty chlórovania“. Tieto látky sa v upravenej vode vyskytujú len v stopovom (nepatrnom) množstve. Menej rozpustené deriváty chlóru však môžu mať vplyv na chuť vody.

Aký je obsah chlóru vo vode z vodovodnej batérie?
Pre zachovanie bakteriologickej nezávadnosti vody sa na rôznych úsekoch distribučnej siete pridáva priemerne 0,1 až 0,2 miligramu chlóru na jeden liter vody. To predstavuje 1 kvapku chlóru na 1000 litrov vody, čo je približne objem 5 kúpeľňových vaní. Tak je zaistené, aby voda, ktorá sa dostane až k Vám, bola skutočne zdravotne nezávadná.

Je chlór zdravotne nezávadný?
V malých dávkach je chlór zdravotne nezávadný. Aj tak však pôsobí ako silný dezinfekčný prostriedok, ktorý chráni pred náhodnou sekundárnou kontamináciou vody.

Ako zmierniť vplyv chlóru na chuť a arómu pitnej vody?
V závislosti na mieste v sieti má voda slabšiu či silnejšiu arómu chlóru. Odstrániť ju môžete nasledovnými spôsobmi:

• pred konzumáciou nechajte vodu pár minút „odstáť“ • pred konzumáciou pridajte do vody pár kociek ladu alebo pár kvapiek citrónu • skladujte vodu v chladničke v uzatvorených sklenených fľašiach (po dobu max. 24 h.) • vodu môžete taktiež pred konzumáciou krátko prevariť
Vzhľadom k tomu, že chlór je prchavá látka, vyššie uvedené rady stačia k odstráneniu jeho arómy. Ak sa Vám len predsa zdá, že známky chlóru vo vode sú výrazné, neváhajte nás kontaktovať.

Existujú náhrady chlóru?
Pri žiadnom chemickom prvku nebola dodnes preukázaná tak vysoká účinnosť a zároveň úplná zdravotná nezávadnosť. Moderné postupy užívané pri úprave vody umožňujú znížiť dávkovanie chlóru na minimum. Orgánoleptické vlastnosti vody (hlavne chuťové) zlepšujú ozón, UV žiarenie a chlór dioxid. Ozón má len okamžitý účinok pre zaistenie zdravotnej nezávadnosti pri výrobe vody, a po ozonácii pridávaný chlór, aby bakteriologická nezávadnosť bola zachovaná aj pri distribúcii vody.

Právna úprava
Maximálny obsah chlóru je určený Vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. Toto uznesenie je harmonizované s požiadavkami európskej smernice č. 98/83 EC o kvalite vody pre ľudskú spotrebu. Podľa tejto vyhlášky je hraničná hodnota obsahu voľného chlóru až 0,3 mg/l.

Niekedy sa môže stať, že Vám z vodovodnej batérie netečie voda krištáľovo priezračná, ale viac či menej bieleho alebo hrdzavohnedého zafarbenia. Ani jeden z týchto javov neškodí Vášmu zdraviu. Dozviete sa, čo je ich príčinou a akým spôsobom ich eliminovať.

BIELE ZAFARBENIE

Biele zafarbenie vody má na svedomí vzduch rozpustený vo vode. Pri kontakte studenej vody z verejného vodovodu s teplejšími vnútornými rozvodmi vo Vašom dome alebo prietokom cez perlátor inštalovaný na Vašej vodovodnej batérii sa tento vzduch z vody uvoľní a veľké množstvo drobných bubliniek spôsobí jej „mliečne“ sfarbenie. S týmto sfarbením sa môžete taktiež stretnúť po vykonaných opravách vodovodného potrubia, kedy sa do siete nasal vzduch z vonkajšieho prostredia. Tento vzduch má za následok okrem bieleho sfarbenia vody aj nepravidelný tok vody z vodovodnej batérie, sprevádzaný syčaním a „strieľaním“.

Je potrebné znepokojovať sa?
Biele sfarbenie vody spôsobené uvoľneným vzduchom nemá absolútne žiadny vplyv na chuťové kvality vody ani na Vaše zdravie. Pokiaľ by sa Vám predsa zdal tento jav príliš intenzívny alebo nasatý vzduch z vodovodnej batérie „vystreľoval“ príliš dlho, neváhajte nás, prosím, kontaktovať.

Ako vodu zbaviť bieleho zafarbenia?
Vzduch z vody postupne vyprchá, takže stačí, keď vodu po-necháte niekoľko minút odstáť, potom bude voda opäť priezračná.

Odporučenie na záver:
Pokiaľ je na Vašej vodovodnej batérii inštalovaný perlátor, dbajte na jeho pravidelné čistenie. Zanesené sitko perlátora totiž môže biele zafarbenie vody zintenzívniť. Starostlivosť o čistotu perlátora Vám rovnako zaistí, že sitko nebude obsahovať usadeniny, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu Vašej pitnej vody.

 


HRDZAVOHNEDÉ ZAFARBENIE

Hrdzavohnedé zafarbenie spôsobujú častice oxidu železa, ktoré vznikajú koróziou vnútorných stien vodovodného potrubia. Tieto častice sa za normálnych okolností usadzujú na stenách potrubia. Pri zvýšení prietoku vody, pri manipulácii s uzávermi, pri opravách alebo údržbe rozvodných sietí a pod., sa častice oxidu železa môžu uvoľniť do dodávanej pitnej vody a spôsobiť tak jej sfarbenie.

Je potrebné znepokojovať sa?
Oxidy železa nie sú zdraviu škodlivé, väčší obsah uvoľnených častíc však negatívne pôsobí na vzhľad a chuť pitnej vody.

Ako vodu zbaviť hrdzavohnedého zafarbenia?
Aby Vám z vodovodnej batérie znovu tiekla priezračná voda, stačí ju nechať chvíľu odtiecť. Pokiaľ by sa Vám však zdalo, že „hrdzavá“ voda tečie príliš dlho, alebo že sa tento jav opakuje príliš často, obráťte sa, prosím, na našu spoločnosť.

Odporučenie na záver:
Po dobu, keď u Vás tečie „hrdzavá“ voda, používajte Vaše „vodné“ domáce spotrebiče (práčky, umývačky riadu, varné kanvice, sprchy a pod.) len v najnutnejších prípadoch. Častice oxidu železa by totiž mohli zaniesť trysky alebo ventily týchto zariadení. Zafarbenú vodu rovnako nepoužívajte na pranie – mohlo by dôjsť k nežiaducemu zafarbeniu oblečenia. V prípade, že vo vodovodnej sieti tečie nezafarbená voda a z Vašej vodovodnej batérie aj tak tečie voda „hrdzavá“, príčina jej zafarbenia môže spočívať vo vnútorných, zrejme už starých rozvodoch, za ktoré zodpovedá majiteľ domu.

Európska charta o vode bola vyhlásená 6. mája 1968 v Strasburgu.

• Bez vody niet života. Je hodnotou, ktorá je pre akúkoľvek ľudskú činnosť nenahraditeľná.
• Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Treba ich chrániť, rozumne s nimi nakladať o podľa možnosti rozmnožovať.
• Znečisťovanie vody je škodlivé pre človeka i ostatné živé tvory, ktoré od nej závisia.
• Kvalitu vody treba udržiavať na takej úrovni, aby ju bolo možné použiť na požadované účely a najmä aby spĺňalo príslušné zdravotnícke normy.

• Použitá voda po navrátení do spoločného zdroja nesmie mať nepriaznivý vplyv na možnosť jeho ďalšieho využívania na verejné alebo súkromné účely.
• Zásadný význam pre zachovanie vodných zdrojov má udržiavanie primeraného rastlinného krytu pôdy, predovšetkým lesných porastov.
• Vodné zdroje musia byť sledované o vyhodnocované.
• V záujme zosúladenia krátkodobých o dlhodobých cieľov je potrebné, aby príslušné úrody vypracúvali plány racionálneho hospodárenia s vodnými zdrojmi.

• Ochrana vody si vyžaduje zintenzívnenie vedeckého výskumu, výchovy odborníkov a informovanie verejnosti.
• Voda je spoločným dedičstvom, ktorého hodnotu musia uznávať všetci. Každý je povinný využívať vodu starostlivo a hospodárne.
• Hospodárenie s vodnými zdrojmi by malo byť organizované podľa prirodzených povodí, nie podľa politických alebo administratívnych celkov.
• Voda nepozná hranice: ako spoločný zdroj si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu.