VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Vlastník vodovodnej prípojky ako aj kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu prípojky na vlastné náklady.

Podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, je vlastníkom vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo vodovodnej prípojky alebo vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.

ZRIADENIE VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY

VyplňteŽiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii, územnému konaniu, stavebnému konaniu, pripojenie na vodovod a kanalizáciu“   

Zašlite vyplnenú a podpísanú žiadosť a všetky dokumenty vo formáte PDF (nie fotografie mobilom):

elektronicky na e-mailovú adresu: info@pvpsas.sk,
alebo
poštou na adresu: PVPS, a.s., Hraničná 662/17 Poprad, 058 89

alebo osobne na pobočkách PVPS, a.s.

Po získaní kladného vyjadrenia postupuje zákazník na konanie na príslušnom stavebnom úrade.

Po získaní potrebných vyššie uvedených dokladov sa pristúpi k príprave zmluvy o dodávke vody / o odkanalizovaní odpadových vôd.

Všetky dokumenty sa pošlú:

elektronicky na e-mailovú adresu: info@pvpsas.sk,
alebo
poštou na adresu: PVPS, a.s., Hraničná 662/17 Poprad, 058 89

alebo osobne na pobočkách PVPS, a.s.

  • Po príprave výkopových prác ( prípojky od verejného vodovodu po vodomernú šachtu), osadení vodomernej šachty je potrebné kontaktovať príslušného pracovníka – správcu vodovodu. Kontakt sa poskytne pri podpise zmluvy o dodávke vody.

 

  • Po obhliadke a kontrole bude so zákazníkom dohodnutý termín realizácie prác – montáž vodomeru a zriadenie bodu napojenia na verejný vodovod /kanalizáciu.

 

  • Montáž vodomeru prebehne v dohodnutom termíne.

 

Montáž pripojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod je realizovaná v zmysle vyhlášky 276/2012 Z. z., § 2, ods. 1, písm. k, zabezpečenie plynulej dodávky vody do siedmich pracovných dní od doručenia podpísanej zmluvy o dodávke vody odberateľom, ak sa zúčastnené strany nedohodnú inak.

VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Vodovodná prípojka je úsek potrubia od miesta odbočenia z verejného vodovodu po uzáver vody pre pripojený objekt alebo nehnuteľnosť s výnimkou meradla, ak je osadené. Ak je vodovodná prípojka pripojená na verejný vodovod cez odbočenie s uzáverom, toto odbočenie s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejný vodovod. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis.