VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Vlastník vodovodnej prípojky ako aj kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu prípojky na vlastné náklady.

Podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, je vlastníkom vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo vodovodnej prípojky alebo vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.

VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Vodovodná prípojka je úsek potrubia od miesta odbočenia z verejného vodovodu po uzáver vody pre pripojený objekt alebo nehnuteľnosť s výnimkou meradla, ak je osadené. Ak je vodovodná prípojka pripojená na verejný vodovod cez odbočenie s uzáverom, toto odbočenie s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejný vodovod. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis.

ZRIADENIE VODOVODNEJ A KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY

Pre zriadenie novej vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky alebo k osadeniu vodomeru (t.j. zrušeniu paušálu) je potrebné vyplniť tlačivo „Žiadosť o zriadenie vodovodnej/kanalizačnej prípojky/osadenie vodomeru“ (formuláre na stiahnutie), ktorého súčasťou sú aj základné informácie, objednávka a zoznam potrebných dokladov. Po vyplnení a doručení všetkých uvedených dokladov na našu kontaktnú adresu uzatvoríme so žiadateľom písomnú zmluvu. Podklady odovzdávame na realizáciu určeným pracovníkom (SMČ – majstrom).