Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Odvádzanie zrážkových vôd

V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách zabezpečuje PVPS, a.s. spolu s odvádzaním odpadových vôd aj odvádzanie vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd).

Spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvedených do verejnej kanalizácie bez merania upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.

Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie merané, ich množstvo sa vypočíta súčinom daných plôch ne hnuteľností a im prislúchajúcich odtokových súčiniteľov podľa druhu povrchu plôch zaradených v kategóriách A až C a priemerom dlhodobých zrážkových úhrnov pre danú lokalitu podľa údajov, ktoré poskytuje právnická osoba zabezpečujúca hydrologickú a meteorologickú službu.

Množstvo vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd) odvádzaných do verejnej kanalizácie sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca Q = Hz . S . Ψ, kde

Q – množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie,

Hz – ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov,

S – veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z po vrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie,

Ψ – súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy.

Plocha nehnuteľnosti podľa druhu povrchu je rozdelená do kategórie:

kategória A – Zastavané plochy a málo priepustné plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), súčiniteľ odtoku 0,9

kategória B – čiastočne priepustné plochy (dlažby s vyspárovaným pieskom, štrkom a pod.), súčiniteľ odtoku 0,4
kategória C – dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku 0,05

Ročné úhrny atmosférických zrážok (pdf)