ZMLUVNÉ VZŤAHY

VYSVETLENIE ZMLUVNÝCH VZŤAHOV

V súlade so zákonom č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach je vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ povinný uzavrieť písomnú zmluvu o dodávke vody alebo o odvádzaní odpadových vôd s fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.

Vzájomné vzťahy dodávateľa a odberateľa pri dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, ktorých vlastníkom alebo prevádzkovateľom je naša spoločnosť okrem platnej legislatívy upravujú aj obchodné podmienky vydané našou spoločnosťou.

Na základe zákona č. 442/2002 ako aj Obchodných podmienok je odberateľ okrem iného povinný:

  • bezodkladne oznámiť dodávateľovi nové údaje súvisiace s odberom vody z verejného vodovodu alebo s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie
  • bezodkladne oznámiť zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.

Na základe platnej legislatívy sa zmluva uzatvára s vlastníkom (správcom) objektu alebo nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod, alebo z ktorej sa odpadové vody odvádzajú do verejnej kanalizácie. K uzavretiu zmluvy je potrebné predložiť:

  • doklad totožnosti
  • doklad o vlastníctve nehnuteľnosti nie starší ako 3 mesiace (výpis z listu vlastníctva, kúpna zmluva spolu s podaním návrhu na vklad prevodu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, darovacia zmluva)
  • ak sa množstvo vody určí na základe Vyhlášky č.397/2003 podľa smerných čísel spotreby (paušálne), rozhodujúci je údaj o počte osôb, odberateľ v zmysle obchodných podmienok predloží potvrdenie mestského alebo obecného úradu o počte osôb prihlásených k pobytu v dome

V Zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách z roku 2002 sa v § 2 hovorí o vode z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou, ako o vode z povrchového odtoku. A v súvislosti s ňou § 29, odsek 4 hovorí: „Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie priamo kanalizačnou prípojkou alebo cez uličnú vpusť merané, vypočíta sa toto množstvo spôsobom, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej je vydaný Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003, ktorá nadobudla účinnosť 1. októbra 2003. Viac informácií o zrážkových vodách.

Odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody, prípadne o odvádzaní odpadových vôd sa v zmysle platného zákona považuje za neoprávnený odber vody z verejného vodovodu, prípadne neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. V tomto prípade môže spoločnosť prerušiť (odpojiť) dodávku vody alebo odvádzanie odpadových vôd a náklady s tým spojené hradí odberateľ.

NA STIAHNUTIE:

ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY:

• ZÁKON 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, • Zmena: 525/2003 Z.z., • Zmena: 364/2004 Z.z., • Zmena: 587/2004 Z.z., • Zmena: 230/2005 Z.z., • Zmena: 515/2008 Z.z., • Zmena: 394/2009 Z.z., • Zmena: 250/2012 Z.z. (nepriama novela), • Zmena: 180/2013 Z.z., • VYHLÁŠKA č.397/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 19. septembra 2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody, • Zmena: 209/2013 Z.z.