FAKTURÁCIA

Fakturácia vodného a stočného sa vykonáva na základe odpočtu vodomeru v pravidelných fakturačných cykloch podľa vypracovaného harmonogramu odpočtov, minimálne raz ročne.

V prípade, ak množstvo vody dodanej verejným vodovodom nie je merané určeným meradlom, množstvo odoberanej vody sa určí smernými číslami spotreby vody /paušálne/.
V prípade neprístupnosti meradla sa odberateľovi fakturuje vodné a stočné vo výške priemerného množstva vody dodanej a vody odvedenej za predchádzajúce obdobie.

Ak nie je množstvo vypúšťaných odpadových vôd merané, fakturuje sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa množstva vody odoberanej z verejného vodovodu (vodné = stočné), s pripočítaním množstva vody získaného z iných zdrojov (vlastný zdroj, zrážková voda).

vykricnik_icon_150x150

Upozornenie: SPOPLATNENIE  UPOMIENOK

Dovoľujeme si upozorniť všetkých zákazníkov, aby svoje vyúčtujúce faktúry uhrádzali v termíne splatnosti faktúry, nakoľko od 1. januára 2019 účtujeme sankčný poplatok za každú písomnú upomienku vo výške určenej v aktuálne platnom Cenníku výkonov a služieb. V prípade, že poplatok za upomienku(y) nebude uhradený, bude zahrnutý do nasledujúcej vyúčtujúcej faktúry v rámci zákazníckeho účtu odberateľa.
Za deň úhrady sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na účet našej spoločnosti a záväzok odberateľa sa považuje za riadne a včas splnený, iba ak odberateľ v platobnom styku uvedie správny variabilný symbol a číslo bankového účtu z príslušného dokladu, keďže ide o údaje nevyhnutné pre správnu identifikáciu platby.

Vzhľadom na prijaté opatrenia – obmedzenie priamych kontaktov medzi občanmi – na zamedzenie šírenia infekčnej ľudskej choroby COVID-19 od 24. 10. 2020 realizujeme odpočty v obmedzenom režime.
Realizácia odpočtov v obmedzenom režime znamená, že budeme naďalej odčítavať len vodomery, ktoré budú voľne prístupné k odpočtu.
Žiadame preto občanov, zástupcov firiem a bytových spoločenstiev, ktorí nevedia zabezpečiť voľný prístup k vodomeru k vykonaniu odpočtu, aby si stav vodomeru odčítali a v uvedených termínoch ich umiestnili na viditeľné miesto, nahlásili telefonicky alebo e-mailom na tieto kontakty.
Odberateľom, ktorí v čase odpočtu nebudú mať voľne prístupný vodomer a stav vodomeru nenahlásia, bude faktúra vystavená na základe predchádzajúcej priemernej spotreby.

Odčítané stavy budú fakturované priebežne, spravidla do 5 pracovných dní od realizácie odpočtu, s dodržaním 15-dňovej lehoty na vystavenie faktúry.
Všetky faktúry, ktoré budú vystavené na základe odpočtu stavu vodomeru budú vystavené s uvedením stavu, množstva a dátumu skutočného odpočtu vodomeru.

POŠTOVOU POUKÁŽKOU
platbu realizuje odberateľ prostredníctvom platobného dokladu typu „U“, ktorý je súčasťou faktúry za vodné a stočné.
Platbu je možné uskutočniť v ktorejkoľvek pošte; hotovostným vkladom v Tatrabanke, a.s. alebo v 1 800 predajniach obchodnej siete Coop Jednota cez službu Unikasa.

PREVODNÝM PRÍKAZOM
(odberateľ si v banke zadá jednorázový prevodný príkaz, je potrebné uviesť variabilný symbol, t.j. číslo faktúry a úhradu poukáže na účet našej spoločnosti).

V HOTOVOSTI
v pokladniach zákazníckych centier v Poprade, v Spišskej Novej Vsi alebo v Starej Ľubovni za poplatok 1 euro.

INKASOM
(odberateľ v svojej banke musí dať súhlas k inkasu, variabilný symbol neuvádza, kópiu dokladu doručiť našej spoločnosti)

PLATOBNOU KARTOU
na zákazníckych centrách našej spoločnosti. Platba cez platobný terminál je jednoduchá, rýchla, bezpečná a navyše pre vás výhodná – ušetríte na poplatkoch za poštovú poukážku, či za výber hotovosti z bankomatu.

Lehota splatnosti vyúčtujúcich faktúr je 14 dní, počítaná od jej doručenia, ak nie je v zmluve výslovne dohodnuté inak. V pochybnostiach sa má za to, že faktúra bola doručená tretí deň po jej odoslaní.
Za opakovanú dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd naša spoločnosť realizuje u odberateľov kategórie domácnosti zálohové platby.

INKASOM
(odberateľ vo svojej banke dá súhlas k inkasu, variabilný symbol neuvádza, kópiu dokladu z banky doručí našej spoločnosti)

PREVODNÝM PRÍKAZOM
(odberateľ si v banke zadá trvalý prevodný príkaz, je potrebné uviesť variabilný symbol určený v obchodnej zmluve)

SIPO
(platby sa realizujú prostredníctvom Slovenskej pošty)

Ako postupovať pri zriadení uhrádzania platieb za vodné a stočné formou INKASA?

• je potrebné, aby si zákazník v svojej banke vyplnil žiadosť o súhlas k inkasu, prípadne prostredníctvom internet bankingu zriadil súhlas k inkasu v prospech účtu našej spoločnosti – IBAN:
SK48 1100 0000 0026 2910 7234

• spôsob uhrádzania platieb formou inkasa je možné zriadiť na zálohové platby ako aj na faktúry za vodné a stočné

• pri zriadení inkasa sa neuvádza žiadny variabilný symbol

• ihneď po založení inkasa je potrebné informovať zákaznícke centrum našej spoločnosti osobne alebo zaslaním kópie potvrdenia o súhlase k inkasu z banky poštou alebo e-mailom: info@pvps.sk

Zákazníci, ktorí majú zriadený účet v Tatrabanke, nemusia zasielať kópiu súhlasu k inkasu, nakoľko túto skutočnosť nahlási našej spoločnosti banka.
Klienti Tatrabanky musia uviesť svoj identifikátor, ktorým je číslo obchodnej zmluvy, ktoré je uvedené na obchodnej zmluve, faktúre za vodné a stočné a na upomienke č.1

– naša spoločnosť zrealizuje zmenu spôsobu platobného styku v Obchodnej zmluve
– realizácia inkasnej platby sa uskutoční najskôr v nasledujúcom mesiaci od zadania inkasného príkazu

Všetky domácnosti sa môžu rozhodnúť pri uzatváraní zmluvy, resp. kedykoľvek neskôr o platenie za vodné a stočné prostredníctvom pravidelných mesačných zálohových platieb SIPO.

Hlavnou výhodou pre Vás je rovnomerné rozloženie platby na dvanásť častí. Tým predídete príliš vysokému účtu za spotrebovanú vodu. Pri vyúčtovaní potom spočítame Vami uhradené zálohy a vystavíme vyúčtovaciu faktúru. Ak vznikne preplatok, vrátime Vám ho v plnej sume poštovou poukážkou. Naopak, ak zálohy nepostačia na pokrytie celej výšky faktúry a vznikne nedoplatok, vyúčtujeme Vám ho.

Ak sa rozhodnete pre platbu za vodné a stočné formou zálohových platieb SIPO, stačí vyplniť tlačivo „Žiadosť o zavedenie zálohových platieb SIPO“ a doručiť ho do našej spoločnosti. Ak si neviete určiť výšku mesačnej zálohy, navrhneme Vám platbu vo výške priemernej fakturácie za predchádzajúce obdobie. Ak ešte nemáte pridelené číslo SIPO, na inkasnom stredisku to vybavíme za Vás.

V prípade Vašich problémov s faktúrou sa informujte:

 • telefonicky na zákazníckej linke PVPS, a.s. 0850 111 800
 • pri osobnej návšteve na zákazníckom centre v Poprade, v Spišskej Novej Vsi alebo v Starej Ľubovni.
 • e-mailom: info@pvpsas.sk
 • alebo nám pošlite faktúru s krátkym popisom problému na korešpondenčnú adresu:
  Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662 / 17, 058 89 Poprad

Pri nahlasovaní reklamácií ohľadne chýb vo faktúre vždy uvádzajte technické číslo odberu alebo číslo faktúry, čo významne urýchli celý proces vybavenia reklamácie.

PVPS_faktura_popis
 1. Údaje o Vašom dodávateľovi vody resp. služby odkanalizovania odpadovej vody.
 2. Variabilný symbol faktúry (daňový doklad) – identifikuje konkrétnu faktúru; používa sa aj pri jej úhrade bankovým prevodom.
 3. Dátum vystavenia: Dátum, kedy bola faktúra vystavená.
  Dátum odoslania: Dátum, kedy bola faktúra odoslaná.
  Dátum splatnosti: Dátum, do ktorého musí byť suma „k úhrade“ pripísaná na účet našej spoločnosti; (pozri bod 11).Dátum dodania tovaru/služby: Určujúci dátum na vznik daňovej povinnosti; v prípade platieb za opakované dodanie nie je na faktúre uvedený.
 4. Zasielacia adresa určená zákazníkom pri uzatváraní obchodnej zmluvy na zasielanie korešpondencie (faktúr, upomienok…).
 5. Adresa daňového platcu (adresa trvalého pobytu, sídlo firmy, IČO, DIČ a pod.).
 6. Identifikácia zmluvného zákazníka – číslo zmluvy, číslo zákazníckeho účtu.
 7. Oznamy; informácie pre zákazníka.
 8. Odber: Jednoznačná identifikácia odberu – uvedené Technické číslo odberu, Evidenčné číslo, Adresa a Názov
  Obdobie od / Obdobie do: Dátum od naposledy fakturovaného stavu a dátum, do ktorého je stav fakturovaný predmetnou faktúrou
  Typ plnenia / Číslo vodomeru, DN: Predmet plnenia, za ktorý je fakturované množstvo (Vodné, Stočné, Zrážky)
  Číslo meradla a jeho dimenzia (DN)
  Starý stav / Nový stav: Posledný fakturovaný stav a konečný fakturovaný stav predmetnou faktúrou. U paušálnych odberných miest sú kolónky stavov prázdne.
  Rozdiel stavov: Rozdiel medzi Novým a Starým stavom vodomera, ktorý slúži na určenie fakturovaného množstva vodného resp. stočného
  Korekcia množstva: V prípade opodstatnenej potreby úpravy fakturovaného množstva je uplatnená korekcia a jej výška je vyjadrená v m3 (napr. podružné meranie, zálievka, technológia, …)
  Fakturované množstvo / MJ: Fakturované množstvo vodného (stočného) v m3 za fakturačné obdobie. V prípade paušálu je množstvo vodného (stočného) určené podľa smerných čísel spotreby a zmluvne dohodnuté ročné množstvo prepočítané na počet dní fakturačného obdobia. U zrážkových vôd je množstvo určené uvedeným výpočtom a prepočítané na počet dní fakturačného obdobia.
  Spôsob výpočtu množstva odvádzaných zrážkových vôd do VK stanovuje Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.397/2003 Z.z.
  Jednotková cena [€ bez DPH]: Jednotková cena v € bez DPH pre jednotlivé typy plnenia za uvedené fakturačné obdobie.
  Cena celkom [€ bez DPH]: Suma v € bez DPH za jednotlivé poskytnuté plnenia (Vodné, Stočné, Zrážky) ako násobok „Fakturované množstvo“ v m3 x „Jednotková cena [€ bez DPH]“ /m3
  Spôsob zistenia: Samoodpočet, odhad, paušál, Odpočet strojkom (odčítačom realizovaný odpočet natipovaný do odpočtového zariadenia)…
 9. Rozpis daňových položiek.
 10. Zaplatené platby (zálohy) za opakované dodania za fakturačné obdobie sú uvedené len ak sú zmluvne dohodnuté. Záloha zaplatená v mesiaci vystavenia faktúry bude započítaná do nasledujúcej faktúry. Nesúlad počtu a výšky zálohových platieb na strane zákazníka môže vzniknúť, ak už bola nejaká platba započítaná v predchádzajúcej faktúre, prípadne jej úhrada nebola skutočne zrealizovaná.
 11. Vodné: Celkové vyfakturované množstvo za príslušné fakturačné obdobie a tomu prislúchajúca hodnota v € bez DPH (súčet jednotlivých položiek vodné z bodu 8-stĺpce „Fakturované množstvo a Cena celkom [€ bez DPH]“
  Stočné: Celkové vyfakturované množstvo za príslušné fakturačné obdobie a tomu prislúchajúca hodnota v € bez DPH (súčet jednotlivých položiek stočné a zrážky z bodu 8-stĺpce „Fakturované množstvo a Cena celkom [€ bez DPH]“
  Celkom s DPH: Súčet fakturácie vodné, stočné, zrážky s DPH
  Platby za opakované dodania: Súčet platieb bodu 10
  K úhrade: Rozdiel „Celkom s DPH“ a „Platby za opakované dodania“. Ak je Suma k úhrade označená „–„ znamená „preplatok“, ktorý bude zákazníkovi vrátený v lehote splatnosti faktúry. Preplatok nižší ako 2 eurá bude zahrnutý do nasledujúcej vyúčtujúcej faktúry. Ak je Suma k úhrade bez znamienka znamená „nedoplatok“, ktorý zákazník musí uhradiť v lehote splatnosti faktúry.
 12. Rozpis zálohových platieb na nasledujúce fakturačné obdobie je uvedený len ak sú zmluvne dohodnuté.
 13. Poštový peňažný poukaz U určený na realizáciu platby v hotovosti cez Slovenskú poštu.

BANKOVÉ SPOJENIE
PVPS a.s.:

TATRABANKA a.s., IBAN:
SK48 1100 0000 0026 2910 7234

V prípade nezaplatenia vodného alebo stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti, bude naša spoločnosť v súlade s § 32 odstavec 1 písm. m) Zákona č. 442/2002 Z.z. nútená pristúpiť k prerušeniu alebo obmedzeniu dodávok vody z verejného vodovodu alebo odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie, náklady s tým spojené hradí odberateľ a dodávka vody, resp. odvádzanie odpadových vôd bude obnovené až po uhradení všetkých zročných pohľadávok s ich príslušenstvom a nákladov spojených s prerušením a znovu zapojením.