MERANIE SPOTREBY VODY

Informácie o vodomeroch, starostlivosť o ne,
povinnosti zákazníkov a spoločnosti, možnosť preskúšania vodomeru

Množstvo dodanej vody meria prevádzkovateľ vodomerom, ktorý je stanoveným meradlom v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Spôsob určenia množstva odobratej vody v prípadoch, ak na odbernom mieste nie je osadený vodomer, stanovuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody. Počet dní – dĺžka intervalu je približná, pohybuje sa približne v tolerancii 2 týždňov. Z dôvodov technických a ekonomických nie je možné pevne stanoviť konkrétny deň pre uskutočnenie odpočtu vodomeru.

ODPOČTY VODOMEROV

PVPS, a.s. eviduje spolu cca. 40 tisíc odberných miest s osadeným vodomerom na prípojkách nehnuteľností pripojených na verejný vodovod. Odpočty týchto vodomerov uskutočňuje naša spoločnosť v pravidelných intervaloch, ktorých doba sa pohybuje v tolerancii dvoch týždňov. Intervaly medzi odpočtami, a tým aj medzi jednotlivými vyúčtovaniami vodného/stočného, sú zvolené v závislosti od kategórie maloodber/veľkoodber a od množstva ročného odberu.

Zamestnanci PVPS, a.s., ktorí vykonávajú odpočty vodomerov, majú povinnosť sa na vyzvanie preukázať služobným preukazom. Podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je zákazník povinný umožniť prevádzkovateľovi prístup k vodomeru. Pokiaľ Vás odpočtár vodomeru nezastihne, reagujte prosím na jeho písomný odkaz, ktorý Vám nechal na mieste a to telefonicky, e-mailom, osobne alebo poštou. Za spoluprácu Vám ďakujeme.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VODOMEROCH

Vodomer je mechanické meracie zariadenie, ktoré zaznamenáva množstvo odobratej pitnej vody. Fakturačný vodomer, podľa ktorého je účtovaná spotreba vody daného objektu, tvorí súčasť tzv. vodomernej zostavy. Jeho existencia je jednou z podmienok pre to, aby sme s Vami vstúpili do zmluvného vzťahu a mohli Vám následne dodávať pitnú vodu. Presné zisťovanie skutočného stavu Vami odobratej vody je predovšetkým vo Vašom záujme, aby nedochádzalo k prípadným nedorozumeniam pri fakturácií nami poskytovaných služieb.

Každý vodomer je umiestnený v tzv. vodomernej zostave, ktorá by mala obsahovať predpísané prvky podľa normy Vnútorné vodomery. Táto vodomerná zostava tvorí súčasť vodovodnej prípojky a mimo vlastného vodomeru je majetkom odberateľa. Pre zaručenie správnej funkcie vodomeru a jeho ochranu proti poškodeniu je nutné vodomernú zostavu udržiavať vo funkčnom stave.

Inštaláciu vodomeru ako stanoveného meradla vrátane zabezpečenia proti neoprávnenej manipulácií vykonáva PVPS, a.s. Akýkoľvek zásah do vodomeru bez nášho súhlasu je neprípustný. Vodomer je opatrený dvomi plombami – metrologickou a montážnou voči neoprávnenej manipulácii. Odberateľ ručí za ich nepoškodenie.

Uzáver pred a za vodomerom
(uzáver za vodomerom musí byť s vypúšťaním) Doporučujeme uzáver aspoň raz za mesiac uzavrieť a otvoriť; zníži sa tak riziko, že v prípade potreby uzavrieť prívod vody uzávery nebudú fungovať.

Filter pred vodomerom
Tento prvok chráni vodomer a vnútorný vodovod (napr. redukčný ventil) pred poškodením prípadnými mechanickými nečistotami; doporučujeme aspoň raz za rok filter vyčistiť, aby bol zachovaný potrebný prietok vody.

Spätná klapka
Ide o veľmi dôležite zariadenie, ktoré chráni vodomer pred poškodením pri možnom spätnom toku vody a zároveň bráni kontaminácií verejnej vodovodnej siete vodou z vnútorných rozvodov.

Legislatívna úprava
Problematika merania dodávanej vody a vykonávacej vyhlášky č. 397/2003 Z.z. je upravená zákonom č. 442/2002 Z.z. v zmysle nekorších predpisov.

STAROSTLIVOSŤ O VODOMER

Vodomer inštalovaný vo Vašej nehnuteľnosti je veľmi dôležitým zariadením pre korektný vzájomný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou. Je osadený v budove alebo na pozemku vo vodomernej šachte. Za jeho ochranu zodpovedá podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách odberateľ. Z toho dôvodu je odberateľ povinný chrániť vodomer pred mechanickým i tepelným poškodením a zaistiť k nemu bezpečný prístup zamestnancov PVPS, a.s.. Vodomer nevyžaduje z Vašej strany prakticky žiadnu údržbu. Treba si dať pozor na to, aby nedošlo k poškodeniu plomby preukazujúcej úradné overenie vodomeru a montážnej plomby na jeho šrubení. Najväčším nepriateľom vodomerov sú hlavne zima a mráz, ktoré ho môžu poškodiť a Vám spôsobiť zbytočné nepríjemnosti. Aby ste sa im vyvarovali, radi by sme Vám poskytli niekoľko praktických rád.

Ak je Váš vodomer umiestnený vo vonkajších priestoroch
(vodomernej šachte), nezabudnite zabezpečiť nasledovné opatrenia:
• šachtu dôkladne uzatvorte
• poklop šachty prikryte tepelnou izoláciou (napr. polystyrénom a pod.)
• vodomer zabezpečte tepelnou izoláciou v prípade zvlášť silných mrazov (pokiaľ je vodomer osadený v nezamŕzajúcej hĺbke, nie je izolácia potrebná)

Ak je Váš vodomer umiestnený vo vnútri nehnuteľnosti:
• ochraňujte potrubie vystavené mrazu, rovnako ako vlastný vodomer pomocou vhodných izolačných materiálov
• priestor, kde je vodomer umiestnený, dobre uzatvorte proti vnikajúcemu studenému vzduchu zvonku (napr. rozbité pivničné okienko a prievan môžu byť v mrazivých dňoch príčinou zamrznutia a poškodenia vodomeru)

AKO TEPELNÚ IZOLÁCIU ZÁSADNE NEPOUŽÍVAJTE MATERIÁLY, KTORÉ MÔŽU NAVLHNÚŤ.

Nielen extrémne nízke teploty, ale taktiež teploty extrémne vysoké môžu spôsobiť poškodenie vodomeru. Vodomery, ktoré používame pre meranie množstva dodanej pitnej vody, sú citlivé meracie prístroje, ktorých mechanizmus je vyrobený z plastov vhodných pre styk s pitnou vodou do teploty 40° C. Voda z vodovodu pre verejnú potrebu, ktorú dodávame, má teplotu približne 10° C a nebude mať nikdy teplotu vyššiu ako uvedených 40° C. Teplá alebo horúca voda sa do vodomeru môže dostať napríklad pri nefunkčnom spätnom ventile, či klapke. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na nutnosť udržiavať spätné ventily v prevádzkyschopnom stave vo vašej vodomernej zostave.

K poškodeniu vodomeru teplom môže dôjsť aj vtedy, keď sa odberateľ snaží už zamrznutú vodomernú zostavu vrátane vodomeru rozohriať (odmraziť) otvoreným ohňom. Po tomto zásahu často vodomer už merať nebude a je nutné ho vymeniť. Poškodenie plastových častí vodomeru teplom je po jeho demontáži a otvorením jednoznačne zjavné.
Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie vodomeru spôsobená nedostatočnou ochranou vodomeru odberateľom, alebo priamym zásahom odberateľa vedúceho k poškodeniu vodomeru, v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách hradí škodu a náklady spojené s výmenou vodomeru odberateľ.

Správny chod vodomeru je podmienený predpísanou vodomernou zostavou, ktorá je v správe a vlastníctve odberateľa.
Údržba vodomernej zostavy spočíva v pravidelnom pretáčaní uzatváracích prvkov a kontroly ich funkčnosti vrátane spätnej klapky, ktorá zabraňuje odtoku vody z vnútorného rozvodu (vodovodu) do verejného vodovodu pre verejnú spotrebu, napr. pri poklese tlaku na prívode.

POVINNOSTI PVPS, a.s. A ZÁKAZNÍKOV K VODOMEROM

Povinnosti PVPS, a.s.:

  • zabezpečiť montáž vodomeru po splnení technických požiadaviek odberateľom
  • zabezpečiť kontrolu pri odpočtoch, výmenu a overovanie vodomerov
  • zabezpečiť odpočet vodomerov pre zistenie spotreby vody
  • zabezpečiť vykonanie úradného overenia vodomeru na vyžiadanie odberateľom.

Povinnosti odberateľa:

  • umožniť vstup zamestnancom PVPS, a.s. v nevyhnutnom rozsahu na svoj pozemok a do objektov za účelom zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vody, zistenia technického stavu vodovodnej prípojky.
  • hlásiť poškodenia vodomeru
  • zabezpečiť na vlastné náklady funkčnú vodomernú zostavu
  • v žiadnom prípade neprepojiť vnútorný vodovod pripojený na verejný vodovod s potrubím zásobovaným z iného zdroja (napr. studne).

Fakturačný vodomer je vo vlastníctve Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Prevádzkovateľ uskutočňuje jeho osadenie (montáž), údržbu a môže ho na svoje náklady vymeniť.
Štandardne sa vodomery menia každých 6 rokov.

PRESKÚŠANIE VODOMERU

INFORMOVANIE ODBERATEĽA O MOŽNOSTI OVERENIA SPRÁVNOSTI MERANIA SPOTREBOVANEJ VODY

V prípade, ak máte pochybnosti o správnosti údajov meradla, je potrebné, aby ste postupovali v súlade s § 30, ods. 1, zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Žiadosť o preskúšanie meradla je možné uplatniť najneskôr do dátumu výmeny vodomeru. Dodávateľ je povinný do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti požiadať o úradné preskúšanie vodomeru v autorizovanej skúšobni, pričom odberateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi na odpočet a výmenu vodomeru nevyhnutnú súčinnosť a zároveň je odberateľ prípadne ním písomne poverená osoba povinná zúčastniť sa odpočtu aj výmeny vodomeru. Výsledok preskúšania dodávateľ neodkladne písomne oznámi odberateľovi.

Žiadosti o preskúšanie meradla nie je možné vyhovieť v prípade, ak sa pri demontáži meradla zistí: • poškodenie overovacej alebo zabezpečovacej značky, • poškodenie spôsobené jeho nedostatočnou ochranou odberateľom, • zásah odberateľa, ktorým spôsobil jeho poškodenie. V tomto prípade podľa § 30 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí odberateľ.

Ak sa pri skúške vodomeru vyžiadanej odberateľom zistí, že vodomer nemeria správne, nespĺňa požiadavky stanovené osobitným predpisom, alebo že jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný predpis:
uhradíme Vám vzniknutý finančný rozdiel na základe dobropisu, a to odo dňa posledného odpočtu meradla uskutočneného pred podaním žiadosti;
• v tomto prípade náklady na preskúšanie a výmenu alebo opravu meradla hradí naša spoločnosť.

Ak sa pri skúške vodomeru vyžiadanej odberateľom zistí, že vodomer meria správne, spĺňa požiadavky stanovené osobitným predpisom, alebo jeho údaje sa neodchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný predpis, náklady spojené s preskúšaním vodomeru hradí odberateľ.
V súlade so zákonom 442/2002 Z.z. žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v určenej lehote vodné a stočné.