Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Meranie spotreby vody

Množstvo dodanej vody meria prevádzkovateľ vodomerom, ktorý je stanoveným meradlom v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Spôsob určenia množstva odobratej vody v prípadoch, ak na odbernom mieste nie je osadený vodomer, stanovuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody. Počet dní – dĺžka intervalu je približná, pohybuje sa približne v tolerancii 2 týždňov. Z dôvodov technických a ekonomických nie je možné pevne stanoviť konkrétny deň pre uskutočnenie odpočtu vodomeru.

Odpočty vodomerov

PVPS, a.s. eviduje spolu cca. 40 tisíc odberných miest s osadeným vodomerom na prípojkách nehnuteľností pripojených na verejný vodovod. Odpočty týchto vodomerov uskutočňuje naša spoločnosť v pravidelných intervaloch, ktorých doba sa pohybuje v tolerancii dvoch týždňov. Intervaly medzi odpočtami, a tým aj medzi jednotlivými vyúčtovaniami vodného/stočného, sú zvolené v závislosti od kategórie maloodber/veľkoodber a od množstva ročného odberu.
Zamestnanci PVPS, a.s., ktorí vykonávajú odpočty vodomerov, majú povinnosť sa na vyzvanie preukázať služobným preukazom. Podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je zákazník povinný umožniť prevádzkovateľovi prístup k vodomeru. Pokiaľ Vás odpočtár vodomeru nezastihne, reagujte prosím na jeho písomný odkaz, ktorý Vám nechal na mieste a to telefonicky, e-mailom, osobne alebo poštou. Za spoluprácu Vám ďakujeme.

Plán odpočtov pre Poprad

Plán odpočtov pre Spišskú Novú Ves

Plán odpočtov pre Starú Ľubovňu