Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. získala certifikát ISO 37001 – systém manažérstva proti korupcii

Korupcia je jedným  z častých problémov nie len vo firemnom prostredí ale aj vo fungovaní spoločnosti. Následkom je znižovanie kvality života a znižovanie dôvery celej verejnosti. Práve preto medzinárodná organizácia ISO vyvinula nový štandard, ktorý pomáha organizáciám bojovať proti úplatkárstvu a podporovať etiku v podnikaní. Norma ISO 37001 tak podporuje rozvoj vhodnej firemnej kultúry a jej implementáciu.

Od 19.6.2022 získala certifikát ISO 37001- systém manažérstva proti korupcii aj Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (PVPS, a.s.).
Certifikovaná bola spoločnosťou BUREAU VERITAS, ktorá je lídrom celosvetového certifikačného trhu.

Ako povedal generálny riaditeľ PVPS, a. s. Ing. Robert Tencer : „Získaním certifikátu sa  dlhodobo zaväzujeme predchádzať korupčným rizikám, minimalizovať ich a byť pripravení prípadné incidenty riešiť. Certifikát je potvrdením nášho úsilia profilovať sa ako firma zodpovedná voči obchodným partnerom, spoločnosti, zákazníkov a samozrejme voči našim zamestnancom.“

Pre získanie certifikátu zaviedla PVPS, a.s. okrem nových interných smerníc a postupov aj  protikorupčnú politiku, ktorá je  tiež záväzná  pre všetkých partnerov a dodávateľov, menovala osobu zodpovednú za dodržiavanie protikorupčných pravidiel, preškolila všetkých svojich zamestnancov, zadefinovala presnú politiku prijímania darov, s cieľom predchádzať vzniku príležitostí pre korupčné správanie.

Veríme, že zavedenie a certifikácia systému antikorupčného manažérstva prinesie benefity ako systematické hodnotenie rizík korupcie a ich následnú elimináciu, finančné úspory, zvýšenie reputácie spoločnosti smerom navonok a zlepšenie vnímania spoločnosti zamestnancami.