KVALITA VODY

KVALITA PITNEJ VODY V PODTATRANSKOM REGIÓNE

Pod Tatrami – v Poprade a okolí sú obyvatelia zásobovaní vodou z podzemných vodných zdrojov spod Nízkych Tatier – z Liptovskej Tepličky. Sú to veľmi výdatné a kvalitné vodárenské zdroje, s miernou mineralizáciou, ktorá má aj po mikrobiologickej ale aj po chemickej stránke veľmi vhodnú kvalitu na každodenné užívanie a používanie pre človeka. Je tak kvalitná, že pri minimálnom hygienickom zabezpečení a svedomitej údržbe vodárenských objektov a vodovodných sietí nevyžaduje žiadnu inú úpravu a je v súlade so všetkými požiadavkami – hygienickými a legislatívnymi na používanie a ľudskú spotrebu. Dodávame ju do vodovodov Popradského, Kežmarského, Levočského a Spišskonovoveského okresu.

Vo Vysokých Tatrách je voda vo verejných vodovodoch zmesou vody povrchovej a podzemnej. Okrem nižšej tvrdosti, ktorá je prevažne pod úrovňou odporúčanej hodnoty sú to vody tiež veľmi kvalitné a s minimálnou úpravou a dezinfekciou vhodné na zásobovanie verejným vodovodom. V týchto oblastiach sa odporúča obyvateľom občas doplniť minerály vápnik a horčík z minerálnych vôd, ale po všetkých ostatných stránkach sú vyhovujúce pre ľudskú spotrebu.

AKO SI CHRÁNIŤ VODU A VODÁRENSKÉ ZDROJE?

VODA JE VZÁCNA TEKUTINA, NEVYHNUTNÁ PRE ĽUDSKÝ ŽIVOT A CELKOVO ŽIVOT NA ZEMI.
JEJ OCHRANA SA DÁ ROZDELIŤ DO DVOCH SMEROV:

Ochrana vodných útvarov –
prameňov, studničiek, potokov a riek
pred nečistotami:

  • nesypať smeti do okolia vodných tokov a prameňov
  • nevypúšťať odpadové vody nekontrolovane do vodných tokov
  • nepoužívať v blízkosti potokov a prameňov chemické látky na ochranu rastlín, alebo proti škodcom, nevylievať do potokov zvyšky týchto látok

Ochrana za účelom udržania výdatnosti a množstva vody v potokoch a v miestach tvorby a akumulácie podzemných vôd:

  • hlavne ochranou a údržbou lesných porastov a okolí vodných útvarov, lebo hlavnou úlohou lesa je zadržiavanie vody v ekosystémoch
  • šetrením v domácnostiach
  • pre udržanie kvalitnej vody v domácnostiach sa každý odberateľ musí starať o svoje vnútorné rozvody – pravidelne ich odkaľovať a preplachovať.

TVRDOSŤ VODY

HODNOTENIE Tvrdosť
[°N]
Obsah vápnika a horčíka
[mmol/l]
veľmi mäkká 0 – 4 0 – 0,71
mäkká 4 – 8 0,71 – 1,42
stredne tvrdá 8 – 12 1,42 – 2,14
tvrdá 12 – 18 2,14 – 3,20
značne tvrdá nad 18 nad 3,20

V zmysle vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. v platnom znení určuje pre tvrdosť vody (vápnik a horčík)
odporúčanú hodnotu 1,1 – 5,0 mmo/l, čo v prepočte na nemecké stupne predstavuje 6,16 – 28,04 °N.
Prepočet: 1 mmol/l = 5,6 °N alebo 1 °N = 0,1786 mmol/l

VÝSLEDKY MONITOROVANIA

INFORMÁCIA O AKTUÁLNYCH VÝSLEDKOCH MONITOROVANIA
KVALITY VODY VO VEREJNÝCH VODOVODOCH PODĽA OKRESOV