ODPOČET SPOTREBY VODY

 

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad ( PVPS, a.s.) 

vám oznamuje, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Rozhodnutím č. 0109/2023/V zo dňa 16.2.2023 schválil PVPS, a.s. od 1. januára 2023 tieto ceny:

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom:                          1, 3401 €/mbez DPH

Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:         1, 4228 €/mbez DPH

Z vyššie uvedeného dôvodu v mesiaci február a marec 2023 bude vo Vašom meste/obci prebiehať mimoriadny odpočet spotreby vody.

Odpočet sa bude vykonávať:

V pracovných dňoch pondelok – piatok, v čase od 7,30 hod. do 15,00 hod. zamestnancami PVPS, a.s. a externými zamestnancami PVPS, a.s., ktorí sa na Vaše požiadanie preukážu preukazom zamestnanca spoločnosti.

Prosíme o sprístupnenie vodomernej šachty (meradla k odpočtu ). V prípade nesprístupnenia odberného miesta, žiadame nahlásiť stav meradla do 3 pracovných dní od zanechania odpočtového lístka a to:

e-mailom:     info@pvpsas.sk

telefonicky: v pracovných dňoch: 0850 111 800

                         v sobotu a nedeľu:     052 7729548