Vážení zákazníci, odberatelia pitnej vody,

pretrvávajúce dlhodobé suché obdobie znižuje výdatnosť vodárenských zdrojov a spôsobuje v niektorých lokalitách hraničný pokles množstva vody využívanej na zásobovanie verejnými vodovodmi. Naša spoločnosť dôkladne monitoruje situáciu a preventívne realizuje opatrenia na zabezpečenie plynulej dodávky pitnej vody.

Dodávateľ pitnej vody alebo obec v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 220/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie, môže dočasne obmedziť alebo zakázať jej používanie  na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov v čase jej nedostatku. 

Vzhľadom na výraznejší pokles výdatností vodných zdrojov žiadame odberateľov, aby obmedzili všetky aktivity súvisiace napríklad s polievaním záhrad a trávnikov, verejných priestranstiev, ihrísk, cestnej zelene, napúšťania bazénov a umývania áut.

Ďakujeme za rešpektovanie dočasnej situácie.